Strona 347

Tom II

[30} Rozdział 10 O nocnym lustratorze pokoi

[Ghirelli, bez poprawienia następnych numerów bieżących, przekreślił pierwotny numer 1, który ma takie brzmienie: „W oznaczonej godzinie da znak na rachunek sumienia i na wspólne modlitwy, jakie przed snem mają być odmawiane”].

W kwadrans po ukończeniu modlitw da znak, że wszyscy powinni odpoczywać.

Potem przejdzie korytarze, wchodząc tam, gdzie — jak się domyśla — ktoś nie wygasił światła[643].

CZĘŚĆ TRZECIA

O PORZĄDKU DZIENNYM I O WSPÓLNYCH ĆWICZE NIACH DUCHOWNYCH

[31]

Rozdział 1 O porządku dziennym

[31a] 1. Po pobudce do wstania wszyscy, zaledwie się ockną, wstaną i zwrócą się natychmiast ku Bogu, obudzając [pobożne] uczucia oraz odmawiając modlitwy niżej podane i inne, odpowiadające szczególnie pobożności każdego; po ucałowaniu wizerunku Chrystusa ukrzyżowanego uczynią wodą święconą zbawienny znak krzyża i wzbudzą ufną nadzieję, że wzmocni ich potęga Ojca, oświeci mądrość Syna i uświęci moc i miłość Ducha Świętego.

2. [Następuje w dosłownym brzmieniu cały nr [531] KLambr].

[31b] 3. Zachęca się wszystkich, jako do rzeczy ogromnej wagi dla ukierunkowania ducha, by odnawiali w ten sposób zbawienny znak świętego krzyża często w ciągu dnia, a szczególnie w następujących okolicznościach:

1° Ilekroć usłyszą jakiś znak wzywający do wspólnotowego aktu, ponieważ jest rzeczą niezmiernie ważną, by dla należytego odprawiania ćwiczeń wspólnoty, ”przez które utrwala się całe dzieło Stowarzyszenia, każdy udawał się [napełniony] uczuciami wyrażającymi się w tym znaku krzyża i powtarzał je zawsze z nowym zapałem i większą gorliwością[644].

[643] Por. trzeci akapit nru [252] KLambr, który jest dłuższy. — Następuje spis treści II części Podręcznika, którego tu nie ma potrzeby przytaczać. Zob. wyż. nr [20g] przyp. 94.

[644] Widać z tego sformułowania, że Podręcznik porzuca wzmiankę o św. Franciszku Salezym na rzecz symboliki znaku krzyża. Por. nr [533] 1 KLambr.