Strona 342

Tom II

budzącymi ukojenie, pociechę i duchową radość w Panu; będzie te; miał do dyspozycji książki, by chorzy mogli w nich mieć rozrywki i pomoc duchową.

[22c] 8—10. [Dosłownie powtórzone z nru [204] KLambr, z tym, że w trzecim akapicie (nr 10) dodano: „lub wstawiając jakiś mały flakon ze świeżymi kwiatami”].

11. Niech się dowie od przełożonego, kogo ma poprosić dla rozweselenia chorych, chyba że z uwagi na ciężkość choroby byłoby to dli nich szkodliwe.

12—15. [Dosłowne powtórzenie nru [205] KLambr wyjąwszy przj drugim akapicie (nr 13) dodatek: „Gdy zapadnie decyzja o udzieleniu świętego Wiatyku, niech się postara o wywieszenie w chórze tabliczki Orate pro Fratre nostro infirmo[626], a po decyzji św. Namaszczenia, inna [tabliczka]: Orate pro Fratre nostro in periculo mortis[627]. Prócz tego w trzecim akapicie (nr 14) dodano: „i częściej nawet, o ile chory sobie tego życzy”].

[22d] 16. W miejscu łatwo dla chorego widocznym niech umieść jakiś obraz budzący w nim większą pobożność, prócz obrazu Najśw. Maryi Panny i Jezusa Ukrzyżowanego. Na to zaś należy położyć tym większy nacisk, im bardziej zaostrza się choroba[628].

17—19. [Niemal dosłowne powtórzenie nrów [207] — [208] Klambr bez zmiany ich treści].

[23] Rozdział 3 O furtianie

[23a] 1. Codziennie rankiem niech odbierze klucze od rektora a wieczorem niech mu je odda z powrotem.

2. Niech wejście trzyma zawsze zamknięte, otwierając je tylko dla słusznego powodu.

3. Rozmównicę położoną blisko furty będzie utrzymywał w czystości; ozdobi się ją świętymi obrazami; wyposaży się ją w pobożne książki i żywoty Świętych, by budujące zajęcie mieli tam się zatrzymujący, z których ktoś będzie musiał zaczekać[629].

[23b] 4—5. [Powtórzenie nru [210] KLambr z tym, że drugi akapit (nr 5) rozpoczyna się słowami: „Niech bardzo się stara o to, by nigdj nie spędzać czasu bezczynnie; lecz będzie (…)].

6—8. [Dosłowne powtórzenie nru [211] KLambr z tym wyjątkiem, że

[626] „Módlcie się. za naszego chorego Brata”.

[627] „Módlcie się za naszego Brata znajdującego się w niebezpieczeństwu śmierci”.

[628] Por. nr [206] KLambr.

[629] Tekst bardzo skrócony, jak widać z porównania z nrem [209]Klambr akapit trzeci.