Strona 34

Tom II

Zarząd zespołu świętego dzieła szpitalnego

[17] Zespół (Corpo morale), jak to powiedziano w rozdziale o zastrzeżeniach i wymaganiach obowiązujących przy włączaniu, składa się z dwu członów: wewnętrznego i zewnętrznego. Zespół ma przełożonego, sekretarza, archiwistę i kronikarza; wszyscy inni członkowie są prokuratorami z odpowiednimi zadaniami według potrzeb świętego dzieła szpitalnego.

§ 1. O przełożonym

Przełożonym będzie zawsze kapłan członu wewnętrznego, wybrany przez rektora samego Zjednoczenia w wypadku, gdyby on sam nie mógł sprostać zadaniom.

Przykładem swym przełożony ma ożywiać wszystkich we wszelkich dziełach miłosierdzia co do ciała i duszy wykonywanych na rzecz biednych chorych, a powinien się starać o to, by być prawdziwym przykładem przy najniższych posługach i przy najbardziej męczących pracach (…) Ma wyznaczać wszystkim i poszczególnym członkom zespołu ich zadania według zasad ustalonych, tak by święte dzieło się zachowywało, wzrastało i udoskonalało.

§ 2. O sekretarzu

Ma być kapłanem członu wewnętrznego, wybranym przez przełożonego (…) Ma prowadzić zestawienia konsult oraz wykonywać każde inne zlecenie przełożonego.

§ 3. O archiwiście

Ma być kapłanem części wewnętrznej. Ma zbierać wszystkie pamiątki, dokumenty i wszelkiego rodzaju pisma przeznaczone do przechowywania w archiwum (…)

§ 4. O kronikarzu

Może to być kapłan lub świecki wyznaczony przez przełożonego (…) Sam kronikarz w wykonywaniu swego zadania niech zważa na ogromną ważność pracy, jaką wykonuje. Albowiem od sposobu i ducha, z jakim pisze, może zależeć nawrócenie wielu albo unicestwienie owocu życia wiecznego wielu innych (…) W przedstawianiu rzeczy niech pod kreśla dobrze i żywo te okoliczności faktów, które bardziej budują (…) Ma w całości spisać ogólną historię dzieła, umieszczając wszystko, co jest godne zachowania i budując ego przekazania potomnym (… )

§ 5. O prokuratorach

Wszyscy członkowie zespołu mają funkcje i nazwę prokuratorów, by mogli zawsze i wszelkimi sposobami przyczyniać się do coraz większego rozwoju świętego dzieła szpitalnego[50].

[50] Następuje wyliczanie, sposób działania, a potem reszta dokumentu składająca się z sześciu rozdziałów, OOCC III 336—356.