Strona 297

Tom II

Podstawową Regułę naszego najmniejszego Stowarzyszenia stanowi życie Pana naszego Jezusa Chrystusa [dane nam] do naśladowania z pokorą, ufnością[491] i z jak największą doskonałością w całym działaniu Jego życia ukrytego i w publicznej posłudze ewangelicznej [pełnionej] ku większej chwale Boga, naszego Ojca Niebieskiego, oraz ku większemu uświęceniu naszemu i naszych bliźnich. Ktokolwiek zatem do tego Stowarzyszenia wstępuje, powinien przychodzić wiedziony wyłącznie doskonałą miłością Boga i bliźniego, a także pragnieniem zapewnienia sobie wiecznego zbawienia duszy.

[23] 2. [O obowiązkach w Stowarzyszeniu]

Wszyscy winniśmy wieść życie w ścisłym przestrzeganiu świętych praw Bożych i kościelnych oraz w doskonałej czystości, ubóstwie, posłuszeństwie i w wytrwaniu w Stowarzyszeniu, zachowując dokładnie święte Reguły i Konstytucje.

[24] 3. [O konsekracji i umowie]

Nie składa się uroczystych ślubów, lecz po dwuletnim dyrektorium, czyli po nowicjacie, albo po dłuższym jeszcze czasie, w zależności od tego, co przełożeni uznają w Panu za bardziej wskazane, dochodzi do solennego poświęcenia się [Bogu], przy czym zawiera się równocześnie umowę ze Stowarzyszeniem, w której przyrzeka się mu wieść życie zgodne z Regułami i Konstytucjami w czystości, ubóstwie, posłuszeństwie i wytrwać w Instytucie.

[25] 4. [O ślubach]

Za radą ojca duchownego można składać śluby w sposób prywatny, na czas określony, z możnością ich ponawiania. Ale właściwy rektor może je rozwiązać nawet przed upływem czasu, pod takim bowiem warunkiem rozumie się zgoda wyrażona na składanie [ślubów]. I kto z jakiegokolwiek powodu wystąpiłby ze Stowarzyszenia po złożeniu takich ślubów, uległyby one rozwiązaniu, gdyż Instytut zezwala na nie z takim zastrzeżeniem.

[26] 5. [O życiu wspólnym]

Mają wieść doskonałe życie wspólne; dlatego wszystko, co stowarzyszony nabywa po uroczystej konsekracji, staje się własnością Stowarzyszenia. Wyjątek stanowią dobra odziedziczone, których zarządzanie i użytkowanie ma się dokonać zgodnie ze świętymi Konstytucjami; tymi dobrami [członek] może rozporządzać drogą testamentalną.

[27] 6. [Naśladowanie Jezusa Chrystusa]

Skoro życie Pana naszego Jezusa Chrystusa stanowi podstawową Regułę naszego najmniejszego Stowarzyszenia, zatem nim się zabierzemy

[491] „pokorą, ufnością” dopisano później.