Strona 295

Tom II

chrześcijańskiej miłości, by tego rodzaju zakłady nie wymagały zbyt wielkich wydatków.

3. W dni świąteczne urządzać się będzie religijne zebrania dla dziewcząt, by zająć je odpowiednio pobożną lekturą, modlitwą, kazaniami, Mszą św., przystępowaniem do sakramentów św. W porze poobiedniej przeprowadzać będą dla ubogich dziewcząt katechizację, do której dopuści się też dziewczęta nie przychodzące na lekcje w dni powszednie. Oddzielnie zaś od dziewcząt, w tej samej lub innej porze, prowadzić się będzie naukę katechizmu dla matek, którym wyjaśni się też dokładnie obowiązki matek w rodzinach.

[21d] 4. W domach swych organizować będą na zmianę serie rekolekcji: to dla dziewczynek w celu przygotowania ich do pierwszej Komunii św., to znów dla dziewcząt na wydaniu w związku z wyborem stanu, to wreszcie dla kobiet zamężnych. Będzie się też przyjmowało dojrzałe kobiety, tak by nawet jedna mogła odbyć rekolekcje święte; przydzieli się jej wtedy kierowniczkę i kapłana w charakterze kierownika. Co do pokrywania kosztów z tym związanych płacić będą tylko co niezbędne, chyba że dobroczyńcy pokryją resztę lub z biegiem czasu pozostawią do dyspozycji fundusze pozwalające na przyjmowanie prawdziwie ubogich, czy innych niewiast, zupełnie bezpłatnie[485].

[21e] 5. Jak długo Instytut Sióstr Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego nie będzie miał osobnego domu dla przygotowania protestantek do przejścia na katolicyzm, siostry przyjmować je będą we własnym klasztorze w celu wprowadzania ich w naukę prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa[486]. Kandydatki te na przyszłe konwertytki będzie można przyjmować albo na kilka dni, z zapewnieniem im mieszkania, pożywienia i wszystkiego, co potrzebne do życia, albo na same konferencje, prowadzone tak długo, jak będzie potrzeba. Należy jednak zawsze zachować nienaruszalny przepis o oddzielaniu ich od katoliczek.

[21f] 6. Aby mogły oddawać się programowo takim dziełom ofiarnej miłości i gorliwości, nie będą odmawiały Godzin kanonicznych; będą tylko odprawiały ćwiczenia duchowne i inne, jakie w różnych okolicznościach roku kościelnego praktykuje się w Stowarzyszeniu Księży Apostolstwa Katolickiego, dostosowane do Sióstr.

7. Reguły w zasadzie będą miały te same, jakie ma Stowarzyszenie, z modyfikacjami odpowiadającymi Siostrom; a to samo należy rozumieć o Konstytucjach.

8. Przy formalnym wstępowaniu będą przyjmowane do obłóczyn i do konsekracji według tych samych obrzędów, jakie są w użyciu Księży Stowarzyszenia, z tymi oczywiście różnicami, jakie są niezbędne czy stosowne dla Sióstr[487].

[485] Tekst od słów: „Co do pokrywania (…)” do końca zdania dodano w czasie późniejszym.

[486] W oryginale było: „świętego Kościoła katolickiego”.

[487] Por. OOCC II 291 nn, 410 nn, 425 nn.