Strona 292

Tom II

Msze św., które wszyscy księża nie mający uzasadnionej przeszkody powinni odprawiać i aplikować na intencję rektora[480]. [Stowarzyszenie] będzie się też utrzymywało z ofiarnej miłości pobożnych dobroczyńców z zewnątrz, którzy dla niego zbierać będą ofiary, artykuły żywnościowe, odzież, bieliznę, obuwie, pościel, rzeczy potrzebne do spania, meble — wszystko jednak odpowiadające prostocie, umiarkowaniu i ubóstwu.

[19j] Aby braci pomocników uchronić od niebezpieczeństw związanych z uprawianiem kwesty, należy się starać, by w miarę możliwości i jeśli uzna się to za właściwe trzymali się z daleka od zbierania ofiar, Należy za to korzystać z gorliwości i ofiarnej miłości jakichś pobożnych świeckich członków Pobożnego naszego Zjednoczenia, występujących w charakterze kolektorów ofiar i środków do życia. Wszystko jednak należy tak urządzić, by nie dopuścić, o ile możliwe, do jakiegokolwiek nieporządku.

[19k] Jakkolwiek Stowarzyszenie w zasadzie powinno się utrzymywać również z ofiar pobożnych dobroczyńców, będzie jednak mogło posiadać własne nieruchomości, czynsze, tytuły prawne itp., a to w tym zbożnym celu, aby przy ich pomocy móc otwierać ustronia naszego Stowarzyszenia również i w bardziej potrzebujących pracowników ewangelicznych stronach, w których albo władze zabraniają zbiórki, albo z powodu niedostatku mieszkańców nie można by zdobyć ofiar czy innych środków potrzebnych do życia.

[20] PÓŹNIEJSZE WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE W SZCZEGÓLNY SPOSÓB FAKULTATYWNYCH ŚLUBÓW PRYWATNYCH[481]

(jesień 1846; OOCC III 89—94) [20] — [20a]: [Powtarza się tekst podany w nrach [19] — [19a]]

[20b] Aby jednak księża[482] Stowarzyszenia o usposobieniu skłaniającym ich do świętych ślubów mieli dostęp do zasług z nich płynących mogą wszyscy oni składać te śluby, które zaaprobuje własny ich spowiednik. Będą to śluby prywatne i czasowe; a jakkolwiek prywatne mają być składane pod warunkiem, że można je rozwiązać według swobodnego uznania rektora.

[20c] Bez czystości nikt w Stowarzyszeniu nie może być dla niego pożyteczny. Księża są już zobowiązani do niej na mocy święceń kapłańskich. Z uwagi zaś na potrzeby Stowarzyszenia jest rzeczą niezbędną aby bracia pomocnicy, po odbyciu dyrektorium i po uroczystym akcie poświęcenia się Bogu, najrychlej, jak to tylko możliwe, gdy tylko spowiednik

[480] Słowa: „a także z ofiar (…) rektora”, dodano w czasie późniejszym.

[481] Zob. przypis 50 przy nrze [19].

[482] W oryginale było: „księża i bracia pomocnicy”.