Strona 270

Tom II

który tak bardzo nas miłuje, że dał nam swego Jednorodzonego. Każdy przeto, kto z powodu tego wstąpienia musiałby z miłości Bożej porzucić nawet świat cały, powinien być przekonany, że jeszcze za mało dał temu Bogu, który nam, chociaż grzesznym, ofiarował swego Syna odwiecznego, niezmierzonego i niepojętego.

[4e] „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jakom Ja was umiłował” [por. J 15, 12].

Motyw drugi

Następnie każdy ma się kierować zasadą prawdziwej miłości bliźniego, którego zgodnie z nakazem Pana naszego Jezusa Chrystusa mamy tak bardzo miłować, jak bardzo Jezus Chrystus nas umiłował. A ponieważ Jezus Chrystus tak nas umiłował, że w tej nieskończonej miłości posunął się aż do oddania życia, dając się przybić do krzyża gwoździami, dlatego my, wezwani przez Boga do tego świętego Instytutu, mamy do niego wstąpić, by w sposób najdoskonalszy praktykować czynną miłość wobec bliźniego, chociażby nas miała spotkać śmierć nawet najboleśniejsza.

[5] O duchu, jaki powinien ożywiać wszystkich, którzy kierują pobożnymi dziełami, świętymi instytucjami Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a więc rektorów, prokuratorów oraz tych wszystkich, którzy na jakimkolwiek stanowisku lub w jakikolwiek sposób współpracują lub chcą współpracować ze świętymi zadaniami i najświętszymi celami tego Zjednoczenia[427].

[1839; OOCC I 105—111; polski tekst: Wyb. I 264—266].

[6] [O HERBIE, MEDALIONIE I PIECZĘCI STOWARZYSZENIA][428]

(1839—1846; OOCC III 108—112; por. Wyb. I 240—241)

[427] Na marginesie oryginału Pallotti dopisał: „Rozdział ten należy umieścić drukiem na początku przepisów każdej instytucji Pobożnego Zjednoczenia”.

[428] Oryginalny tekst tego krótkiego rozdziału o herbie, medalionie i pieczęci Zjednoczenia powstał w Camaldoli w r. 1839 (OOCC I 108—112). W późniejszym, nie dającym się bliżej określić czasie utożsamiono zjednoczeniowy herb, medalion i pieczęć ze stowarzyszeniowymi, dodając do pierwotnego tekstu na miejscu „Zjednoczenia” (pia Societa) „Stowarzyszenie” (Congregazione). W polskim zatem tekście, umieszczonym w Wyb. I 240— 241, wystarczy zastąpić wyrazy: „Pobożnego Zjednoczenia”, wyrazem „Stowarzyszenia”.