Strona 267

Tom II

ducha, w jakim się znajduje, nie otrzymałyby od Pobożnego Zjednoczenia pomocy na drodze zbawienia wiecznego, jest rzeczą konieczną, by podjął wszelki wysiłek w celu zdobycia tego [ducha]. Niech weźmie pod uwagę to, że jeżeli ludzie światowi dla interesów doczesnych narażają się nawet na utratę życia, to jakąż ofiarę można by uznać za zbyt trudną, gdy chodzi o zdobycie dla siebie Królestwa Niebieskiego i o najwyższe w nim stopnie, a także [gdy chodzi] o szerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie ku większej chwale Boga i ku zbawieniu wszystkich dusz ludzkich?

[lc] 4. Kto z miłosierdzia Bożego otrzyma natchnienie, by wejść do wspomnianej części centralnej, gdy już po [odpowiednim] czasie, radzie i modlitwie poweźmie w Bogu decyzję, by się włączyć, niech przychodzi z wewnętrznym przeświadczeniem, że tak wewnątrz jak i na zewnątrz [Zjednoczenia] napotka ciężkie i gwałtowne sprzeciwy, większe jeszcze od tych, jakich doświadczają ludzie w jakichkolwiek innych organizacjach kościelnych czy religijnych. Wchodzi bowiem w taki rodzaj życia, w jakim każdy, kto uczestniczy w nim nie dla oka, lecz rzeczywiście, stawia sobie za cel popierać jak najpełniej i najusilniej tak pełne miłości pragnienia macierzyńskiego Serca Niepokalanej Matki Bożej Królowej Apostołów, jak i pragnienia miłującego bez granic Serca Jezusa, w przedsięwzięciach podejmowanych na większą chwałę Ojca Niebieskiego i dotyczących zbawienia wszystkich dusz poprzez pełne szerzenie się Jego Królestwa na całym świecie. W rezultacie, w tego rodzaju życiu, nie ograniczając nigdy ani nie określając liczbowo ewangelicznych inicjatyw, zarówno cały zespół moralny jak każda poszczególna osoba w należytej współzależności, powinny dążyć do czynienia wszystkiego co możliwe, ponad to wszystko, co dla takiego szerzenia zostało dokonane lub będzie dokonane przez Instytuty już istniejące czy przez te, które będą istniały.

[1d] A ponieważ Pan nasz Jezus Chrystus powiedział jasno: „Królestwo Niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy porywają je” [por. Mt 11, 12], w Instytucie tym mamy być zawsze gotowi na spotkanie wszelkiego rodzaju przeciwności. Dlatego za fundamentalną podstawę należy przyjąć na stałe i na całe życie, jako coś zasadniczego [to], co w Pobożnym Stowarzyszeniu z całą świadomością będzie nazywane „Rozdziałem Podstawowym” i „Żywą Regułą” Pobożnego Zjednoczenia.

[2] „ROZDZIAŁ PODSTAWOWY” I „ŻYWA REGUŁA” POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA[425] Jezus Chrystus — to Boski Wzór dla całego rodzaju ludzkiego; jednakże doskonalej ponad wszystkich innych powinni Go naśladować we wszystkim co możliwe ci, którzy pragną usilniej popierać pełne miłości

[425] Co do daty i co do źródeł dokumentu zob. przypis 1 nru [1].