Strona 264

Tom II

Część II

SKRÓT REGUŁY I ZWIĄZANE Z NIĄ POMNIEJSZE PISMA

Dalszym etapem nadawania młodemu Stowarzyszeniu odpowiednich norm życia po próbie dokonanej przy pomocy przyjaznego kardynała (KLambr) był oryginalny, dokonany — i to po mistrzowsku — przez samego Założyciela tzw. Skrót (Compendio) Reguł, 33 punkty (33 punti), lub też, od pierwszych słów dokumentu, Reguła Fundamentalna. Taki skrót, wyrażający zwięźle istotne elementy duchowe i prawne młodego Instytutu, był mu bardzo potrzebny ze względu na to, że Kopia Lambruschiniego, jakkolwiek mniej obszerna od Reguły Wielkiej, to jednak, jako dokument jeszcze zbyt obszerny, a w treści swej i w swym układzie bardzo złożony, niełatwa była do opanowania i do stosowania w codziennym życiu pierwotnej rzymskiej wspólnoty. Nie zapominając więc o przygotowywaniu obszerniejszego skrótu i przystosowywaniu Reguły w kolejnych wersjach tzw. Podręcznika Reguł (Manuale) ani o wyodrębnieniu elementów obrzędowych i przeniesieniu ich do podobnego zbioru nazwanego Ceremoniałem (Ceremoniale), Święty zdecydował się na opracowanie Skrótu w krótkich 33 rozdzialikach na pamiątkę ziemskich lat Chrystusa Pana. Dokonał tego w ciszy klasztoru Minimów rzymskich św. Franciszka z Paoli w październiku 1846 roku.

Niewielki ten, lecz bardzo przejrzysty dokument, uważany stale za istotny w Stowarzyszeniu, stanowi główny dokument w tej części obecnego tomu. Ale prócz Skrótu, wyrażającego w przystępnej formie zasady życia Stowarzyszenia, Święty zostawił inne jeszcze, drobniejsze Pisma, dotyczące bądź Reguł, bądź ducha, jakim członkowie Stowarzyszenia winni się kierować[421]

Niektóre z tych Pism stanowiły szkice do pewnych części Reguły Wielkiej, inne powstały później, ale w związku z tąż Regułą; inne wreszcie, jak oświadczenie w sprawie konsekracji w Stowarzyszeniu

[421] Choć zbiór niniejszy dotyczy Stowarzyszenia, przytoczymy w tej części i tzw. „Krótką wzmiankę” (Cenno) o Siostrach SAC, gdyż dokument ten wiąże się wyraźnie ze Stowarzyszeniem, a w tym Wyborze nie ma odpowiedniejszego miejsca do opublikowania tego ważnego Pisma o projektowanym zgromadzeniu Pallotynek.