Strona 263

Tom II

Rozdz. 20. O radości i weselu duchowym, którymi mają się odznaczać święte ustronia Stowarzyszenia.
Rozdz. 21. O pożywieniu.
Rozdz. 22. O bieliźnie, ubraniu i ubuwiu.
Rozdz. 23. O konsulcie. Tytuł XVI Rozdz. jedyny O zewnętrznych aktach samoupokorzenia. Tytuł XVII Rozdz. 1. O dziesięciodniowej samotności.
Rozdz. 2. O postach i umartwieniach cielesnych.

Rozdz. 3. O tym, że każdy ma się ćwiczyć w przezwyciężaniu wszelkich pokus. Tytuł XVIII Rozdz. 1 O świętej posłudze misyjnej w katolickich krajach w ogólności.
Rozdz. 2 O misjach w krajach pogańskich.
Rozdz. 3 O niezmiernie doniosłym znaczeniu seminariów i o przepisach dla nich.

Część druga

Rozdz. 1 Reguły i metoda, jakie mają być stosowane przy formalnym przyjmowaniu postulantów do Stowarzyszenia Księży Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Rozdz. 2 O rekolekcjach, jakie należy odprawić zaraz po wstąpieniu. Rozdz. 3 Zasady i sposób odprawiania dyrektorium. Rozdz. 4 Natura i duch formalnego aktu konsekracji.
Porządek dzienny.
Stosowanie dyscypliny.
Przepisy w sprawie oskarżania się o zewnętrzne przekroczenia Reguł.
Przepisy dotyczące zwracania uwagi na uchybienia bliźnich.
Porządek konsult tygodniowych.
O studiach teologicznych.
Języki obce.
Wskazówki dotyczące ćwiczenia się w pokorze w związku z brakami i postępem w nauce.
Wskazówki dotyczące ćwiczeń w naukach teologicznych. Rozdz. 5 Określenie znaków [wzywających] na zwyczajne i nadzwyczajne akty wspólnotowe, a przepisanych ku pożytkowi w życiu wewnętrznym i zewnętrznym. Rozdz. 6 Znaki utrzymujące nieustannie ducha w gotowości do pełnienia wszystkich cnót.
Porządek dzienny. Rozdz. 7 O modlitwach za zmarłych. Rozdz. 8 Zasady kształtowania zarządu świętych ustroni Pobożnego Zjednoczenia. Rozdz. 9 Wytyczne w sprawie pobożnej intencji wszystkich modlitw, ofiar oraz dzieł religijynch i charytatywnych pełnionych przez Pobożne Zjednoczenie wewnętrzne i zewnętrzne.