Strona 258

Tom II

ustronia utworzą konsultę prowincjalną, która ustanowi prowincjała, rektorów, ojców duchownych i wicerektorów miejscowych. Przez delegata ustronia rozumie się kapłana wybranego przez konsultę miejscową, który wraz z rektorem ustronia ma reprezentować jego wspólnotę.

[688] Prowincjałowie, rektorzy miejscowi i cieszący się czynnym głosem członkowie Konsul ty rzymskiej, schodząc się na wezwanie, (tworzą Konsultę generalną i wybierają Przełożonego generalnego.

Konsulta prowincjalną odbywa się co pięć lat. Wszyscy rektorzy, ojcowie duchowni i wicerektorzy, wyjąwszy Przełożonego generalnego, składają na niej swój urząd, lecz mogą być potwierdzeni [na nowo] aż do końca dziesięciolecia.

Konsulta generalna odbywa się co dwanaście lat. Wtedy Generał składa swój urząd, a nawet wcześniej, jeżeli do [jego pełnienia] stał się niezdatny.

[689] Gdyby Generał zmarł przed upływem łat dwunastu, a zachodziłyby niepokonalne trudności w zwołaniu Konsulty generalnej, ustanowi się Wikariusza generalnego za pośrednictwem głosów na kartkach wysłanych do konsulty rzymskiej przez wszystkich uprawnionych do udziału w tejże Konsulcie. Ten ustąpi ze swego urzędu (nawet przed upływem dwunastu lat), jeżeli przed końcem tego czasu da się zwołać Konsultę generalną.

Konsulty prowincjalne odbywać się będą w ustroniu głównego miasta Prowincji.

[690] Wszyscy uprawnieni członkowie zebrani w ustroniu, w jakim ma się odbyć konsulta prowincjalną czy generalna, przez pełne dziesięć dni odprawiać będą rekolekcje dla bezpośredniego przygotowania się do niej. W ciągu tych dni powinni pozostawać w głębokim skupieniu i zachowywać ścisłe milczenie.

Ćwiczenia odbywać się będą według metody św. Ignacego. Uczestnicy odprawią cztery rozmyślania dziennie, rachunki sumienia, czytania duchowne; odprawią też spowiedź generalną lub częściową z kilku lat czy z jednorocznego okresu; oddadzą się wreszcie refleksjom i modłom w celu wyproszenia światła i łask dla pomyślnego wyniku konsulty.

Po ukończeniu rekolekcji [uczestnicy] pozostają w ustroniu, nie wychodząc na zewnątrz dopóki konsulta nie zostanie zamknięta.

[691] Urządza się najpierw sesję przygotowawczą, na której wysuwa się kandydatów uważanych za odpowiednich na dane urzędy, a na każdy z nich przedstawia się trzech kandydatów.

W dniu następnym odbywa się drugie posiedzenie, w czasie którego dokonuje się wyborów.

W trzecim dniu urządza się trzecie posiedzenie, na którym ustala się zagadnienia do przedyskutowania w celu zachowania pełnej karności i w celu planowania rozwoju dzieł na większą chwałę Bożą i na pożytek dusz.