Strona 253

Tom II

potężnego wstawiennictwa św. Apostołów, by za ich pośrednictwem otrzymać łaskę rozpoczynania, wykonywania i dopełniania wszystkich prac w ciągu dnia i w ciągu całego życia z takim zapałem, doskonałością i czystością intencji, z jaką pracowaliby oni, gdyby powrócili do życia na tej ziemi. [Ma też służyć] błaganiu o łaskę takiego korzystania z darów natury i łaski, jak oni sami korzystaliby [z niej] dla rozwoju, obrony i rozszerzania Królestwa Chrystusowego na całym świecie.

Ilekroć w ciągu dnia rozlega się na przemian znak dziewięciu czy trzynastu uderzeń, należy mobilizować się duchowo zgodnie z zaznaczonymi pobudkami, które wedle możności należy wprowadzić w czyn.

[669] Znakiem na nadzwyczajne ćwiczenia będzie uderzenie siedmiokrotne, nie poprzedzone trzema [wstępnymi].

Powód siedmiu uderzeń jest nie tylko ten, aby wypraszać opieką błogosławionych duchów asystujących u tronu Bożego, a nazywanych w Piśmie św. „Siedmioma Duchami” [por. Ap 1, 4], ale także — z uwagi na to, że liczba „siedem” oznacza w Piśmie św. pełnię [por. np. Rdz 7, 2; Ps 118, 164] — by prosić o wstawiennictwo całego Zespołu Niebian, aby w tym, do czego jest przez Boga wezwany, każdy mógł pracować skutecznie dla większej chwały Boga i dla pożytku dusz.

Rozdział 6

Znaki utrzymujące nieustannie ducha w gotowości do pełnienia wszystkich cnót.

[670] Siedem uderzeń, poprzedzone przez trzy [wstępne], ma przypominać obecność Bożą, wieczną szczęśliwość i wieczyste męki.

Powód siedmiu uderzeń został wyjaśniony w poprzednim rozdziale, ale tu mówi się o nich w związku z przypominaniem.

Znak ten będzie dawany rankiem, w dwie godziny przed południem, po obiedzie o godzinie 21[412] i wnet po wieczornym „Anioł Pański”, albo też w innych godzinach określonych odpowiednio, w zależności od warunków miejscowych, a we wspólnotach, gdzie nie ma surowej klauzury, w godzinach, w których łatwiej w świętym ustroniu mogą się zebrać wszyscy członkowie wspólnoty.

[671] Aby żyć w nieustannej duchowej gotowości do uporządkowanego pełnienia wszystkich cnót i w żywej pamięci na obecność Bożą jak i na wieczność, przy wejściu do świętego ustronia i w różnych jego miejscach, [jak np.] przy schodach, w sypialniach i pokojach wywiesi się na stałe jeden lub więcej napisów wykonanych drukiem, a wyrażających takie stwierdzenia, jak:

Bóg nas widzi!

Niebo jest wieczne!

[412] Jest to godzina 15.00 według naszej rachuby.