Strona 252

Tom II

[667b] 3. Aby naśladować Trony, składające hołd nieskończonemu Majestatowi Bożemu, powinni w ciągu dnia obudzać częste akty pokornego oddania się Bogu, wielbiąc Go na każdym miejscu, szczególnie na początku i przy końcu pracy oraz przy wchodzeniu i wychodzeniu z pokoju.

4. Aby naśladować chór Panowań, wynoszący pod niebo nieskończone panowanie Boże, powinni być zawsze czujni w trzymaniu na wodzy złych namiętności i powinni dziękować często Bogu za dary im udzielane, by duch doskonale panował nad nieuporządkowanymi namiętnościami.

5. By naśladować chór Władztw, wielbiących nieskończoną władzę Boga, winni opanować niezbędną sztukę pokonywania wszelkich pokus pochodzących od mocy piekielnych oraz wielbić Boga za władzę, jakiej nam udziela dla zwyciężania szatana.

[667c] 6. By naśladować chór Księstw, uwielbiających najwyższe rządy Boga, powinni w duchu kierować się jak najdoskonalszym i trwałym pełnieniem wszystkich cnót Boskich, kardynalnych, ewangelicznych i moralnych, tak by w każdym ugruntowało się doskonałe władztwo ducha dla uświęcenia własnego i innych ludzi. Będą też wielbić Boga i dziękować Mu za ową moc i łaskę, jakiej udziela nam dla takiego praktykowania świętych cnót.

7. Aby naśladować chór Mocy, wynoszących nieskończoną potęgę Boga, mają praktykować wytrwale jak najgłębszą pokorę, a przez życie zawsze pokorne, ubogie, pracowite, umartwione i wzgardzone powinni wszyscy wedle możności przysposabiać się do wydajnej pracy i modlitwy dla szerzenia Królestwa Chrystusowego. Winni też wielbić Boga za łaskę udzielaną nam dla współdziałania w dziełach na Jego chwałę i na zbawienie dusz.

[667d] 8. By naśladować chór Archaniołów, wielbiących ze czcią Boskie Tajemnice, powinni we wszystkich pracach, nawet najbardziej obojętnych, niepozornych i nieprzewidzianych, spełnianych w ciągu dnia, nieustannie uwielbiać Boskie tajemnice, by zapalać się coraz bardziej do skutecznej modlitwy o wzrost, obronę i rozkrzewianie pobożności i wiary katolickiej.

[667e] 9. By naśladować chór Aniołów Stróżów, wysławiających nieskończoną dobroć Bożą, powinni w duchu miłości, zdobnej we wszystkie jej cechy wyliczone przez św. Pawła Apostoła [por. 1 Kor 13, 4-7], całe swe życie obracać na pożytek bliźnich przez pełnienie dzieł miłosierdzia co do ciała i ducha. Będą też często dziękować Bogu za nieskończoną dobroć, za użyczanie łaski do pełnienia tych dzieł, szczególnie zaś do wykonywania dzieł ewangelicznej posługi, dzięki którym kapłani są niejako widzialnymi aniołami wśród ludzi.

[668] Trzynaście uderzeń na cześć św. Apostołów, łącznie ze św. Pawłem, [ma służyć] błaganiu i przypomnieniu wszystkim o potrzebie wypraszania