Strona 25

Tom II

1. KSIĄŻECZKA WPISU DO APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

(1836/1837; OOCC IV 17—23)[26]

[1] Polski tekst dokumentu: Wyb. I 116—119, nry [330]—[334].

2. [DOKUMENT W SPRAWIE KOLEGIUM MISYJNEGO]

(grudzień 1838; OOCC IV 33—35)[27]

[2] Ojcze Święty

Świeccy kapłani Pobożnego Zjednoczenia (della Pia Societa) założonego dla obrony, umacniania i szerzenia katolickiej pobożności i wiary, w trosce o zaradzenie nie tylko potrzebom naszych braci katolików, którzy są nam bliscy, jak i innych [braci] od nas dalekich, rozsianych po terenach pogan czy innowierców, ale jeszcze bardziej w trosce o przywrócenie do owczarni Jezusa Chrystusa tych owiec, które z braku wiary do niej nie należą, [wreszcie] by wesprzeć zamiary wielu Papieży żywiących już wcześniej gorące pragnienie, by w Rzymie powstało Kolegium dla księży pragnących się udać do innych krajów w celu szerzenia wiary, błagają Waszą Świątobliwość o łaskawe przyznanie im domu stosownego do [tej] potrzeby.

Do tego celu nadawałby się klasztor i kościół Świętych Wincentego i Anastazego przy Trevi[28], gdzie proboszcz zmierza w sposób prawowity do przejścia w szeregi kleru świeckiego. Skoro, z uwagi na jego znamienite przymioty, Jego Eminencja Kardynał Wikariusz[29] nałożył nań,

[26] Dokument sporządzony pod koniec roku 1836 i wydany drukiem w 1837 „za zgodą przełożonych”,
doczekał się po 10 latach jeszcze dwu wersji (OOCC V 347 i 358). W polskim przekładzie ukazał się w wersji pierwszej i ostatniej (Wyb. I 116—119 i 217—220). Fragment drugiej wersji będzie podany niżej, pod numerem 27. Najwcześniej sza wersja tej Pagelli jak i kilka następnych dokumentów zasługuje tu na uwagę, gdyż ukazuje grupę księży działających w imieniu Zjednoczenia już w pierwszych latach jego istnienia.

[27] W związku ze staraniami o budynek dla Kolegium Misyjnego występują tu księża Zjednoczenia. Warto jednak zaznaczyć, że w tym krytycznym dla Zjednoczenia momencie podanie milczy o Apostolstwie Katolickim. Por. F. Moccia, OOCC IV 37, nota.

[28] To jest w Rzymie, przy placu i słynnej fontannie tejże nazwy.

[29] Józef Della Porta-Rodiani.