Strona 231

Tom II

Modlitwa

[593] O Jezu mój najsłodszy! Ty, który z miłości ku nam raczyłeś znosić hańbę bez miary i niewiarogodne upokorzenia, wyryj głęboko w sercach naszych szacunek i umiłowanie Twego uniżenia oraz gorące pragnienie, byśmy naśladowali życie Twe ubogie i pokorne, dobroczynne, znojne i wzgardzone. Amen.

[594] Uwaga[366]. Po otrzymaniu wiadomości o zgonie brata z naszego Stowarzyszenia odmawiać się będzie Miserere przez dziesięć dni po obiedzie i wieczerzy, [prócz] antyfony: Exultabunt Domino ossa humiliata i prócz Requiem aeternam na końcu, z następującymi wersetami i modlitwą:

Po powtórzeniu antyfony: Exultabunt Domino ossa humiliata [mówi się]:

Kyrie eleison. — Christe eleison. — Kyrie eleison.

Ojcze nasz [po cichu].

I nie wódź nas na pokuszenie.

Ale nas zbaw ode złego.

Od bram piekielnych.

Wyrwij, Panie, jego duszę.

Niech odpoczywa w pokoju.

Amen.

(Gdyby zmarłych było więcej, mówi się w liczbie mnogiej)

Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

A wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie.

Pan z wami.

I z duchem twoim.

Módlmy się

[595] Nakłoń, Panie, ucha ku prośbom zanoszonym przez nas po kornie do Twego miłosierdzia, abyś duszę sługi swego N.N., brata naszego, której kazałeś odejść z tego świata, umieścił w krainie pokoju i światłości oraz dał jej uczestnictwo w chwale Twoich Świętych. Przez Chrystusa itd.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Dusza jego i dusze wszystkich wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen.

[596] W oktawie wszystkich wiernych zmarłych mówi się codziennie wraz z „Módlmy się”: Fidelium Deus omnium itd i Deus veniae largitor, za zmarłych braci, krewnych i dobroczyńców. Przez osiem zaś dni następujących po oktawie wszystkich wiernych, wspomina się tychże zmarłych braci, krewnych i dobroczyńców, odmawiając

[366] Uwaga ta pochodzi od Pallottiego, jako dodatek późniejszy.