Strona 214

Tom II

Módlmy się

Boże, któryś przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, spraw prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

Aniele Boży, Stróżu mój, Tobie Bóg oddal mnie. Oświecaj więc, strzeż, kieruj i prowadź mnie dziś. Amen.

[543] Pełni najżywszej wiary, że Pan nasz Jezus Chrystus z nieskończoną miłością oczekuje nas w Najświętszym Sakramencie, jakby na tronie łask, aby nam ich w każdej chwili udzielać, mówmy z uczuciem miłości i pokory.

O święta Uczto, w której Chrystusa przyjmujemy, odnawiamy pamiątkę Jego Męki, duch napełnia się łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

V Dałeś im Chleb z nieba.

R Wszelką rozkosz mający w sobie.

Módlmy się

Boże, któryś nam w przedziwnym Sakramencie zostawił pamiątkę swej Męki, spraw prosimy, byśmy tak czcili święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, by w sobie nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[544] Z pokorą, miłością i ufnością w potężne orędownictwo Niepokalanej Matki naszej Maryi, módlmy się z głębi serca za nas i za wszystkich:

Święta Maryjo, daj pomoc nędzarzom, wspomagaj bojaźliwych, wzmacniaj płaczących, módl się za lud, wstawiaj się za duchowieństwem, oręduj za płcią niewieścią; niechaj wszyscy obchodzący Twe święte wspomnienie, odczują wspomożenie Twoje.

V Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

R Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Daj nam, sługom Twoim, prosimy, Panie Boże, cieszyć się nieustannie zdrowiem duszy i ciała, a za chwalebną przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, niechaj od doczesnych utrapień wolni, wiekuistego dostąpimy wesela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

[545] V Przez najświętsze Tajemnice Odkupienia ludzkiego.

R Poślij, Panie, robotników na żniwo swoje i zlituj się nad ludem swym [por. Łk 10, 2 i Jl 2, 17].

V Przez zasługi i pośrednictwo Najświętszej Rodzicielki swojej oraz wszystkich Aniołów i Świętych.