Strona 211

Tom II

[534] 4. Przy ubieraniu się każdy z najżywszym i mocnym pragnieniem, zgodnym z duchem naszego Stowarzyszenia, by wszelkie stworzenia istniejące i mające istnieć w przyszłości aż do skończenia świata, oddawały Najwyższemu hołd, wielbiły Go i słuchały w sposób doskonały, będzie odmawiał Psalm 94: Venite exsultemus Domino itd., a potem, jak to się odmawia w Oficjum brewiarzowym z Oktawy Objawienia Pańskiego, doda werset: Christus apparuit nobis, venite adoremus[331], wraz z odpowiednią dowolną modlitwą.

Modlitwa

[535] 1) Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, Boże wszechmogący, Stwórco wszechświata, o Królu wielki ponad wszystkie bogi, panujący nad wszystkim i wszystkim rządzący! Wyznajemy to Tobie i dzięki składamy: Ty, który stworzyłeś nas na obraz Swój i na Swe podobieństwo, spójrz łaskawie na owce Swego pastwiska i racz doprowadzić do wiecznego spoczynku. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen[332].

[536] 2) Teraz, w celu uproszenia dla nas i dla wszystkich miłosierdzia i łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa, a także życia wiecznego, odmówią z wielką ufnością Psalm 66: Deus misereatur nostri et benedicat nobis itd.[333], a po nim wedle uznania, taką czy podobną [modlitwę].

Modlitwa

Okaż nam, prosimy Cię, Panie, jasne Swe oblicze, i użycz nam błogosławieństwa na zawsze, abyśmy wyznając Cię w trzech Osobach, a w Jednej istocie, w świętej bojaźni cieszyli się i radowali w Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, którego poznalibyśmy przychodzącego w uniżoności dala, a którego [ponownego] przyjścia spodziewamy się w postaci łaskawego dla nas Sędziego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen[334].

[537] 3) Odmówią [teraz] kantyk Magnificat [por. Łk 1, 46-55], starając się uczynić to z takimi uczuciami, z jakimi wypowiedziała go. Wielka Matka Boga, Najśw. Maryja Panna[335].

[331] „Pójdźcie, radujmy się w Panu” itd.; „Chrystus nam się zjawił, pójdźcie, pokłońmy się”.

[332] Tekst nawiązuje do Pisma św. Por. Ps 94, 3; Rdz 1, 26; Ps 78, 13 Nr 1) po nrze [535] został tu dla jednolitości dodany przez tłumacza.

[333] „Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam”.

[334] Odnośniki do Pisma św. są następujące: Ps 66, 2; Tb 12, 16; Ps 94, 1.

[335] W RW nie było numeracji. W KLambr dodano ją poczynając od nru 2, z tym, że nr 2 wpisał Pallotti, następnie aż do 9 – kard. Lambruschini. Co do nru 1, por. przypis 11.