Strona 158

Tom II

[321] Aby prace konsulty nie były bezpłodne, każdy z wchodzących w jej skład nie tylko ma się przygotować gruntownie do zdania relacji z prac charytatywnych i apostolskich sobie powierzonych, by je coraz bardziej rozwijać przez podejmowanie energicznych impulsów, jak i przeciwdziałać innym, słabnącym, ale powinien też na podstawie rozeznania płynącego z doświadczenia albo po rozpoznaniu potrzeb ludu, czy też gdy na modlitwie otrzymał natchnienie do zaradzania im z wielką gorliwością i miłością, na tygodniowych konsultach przedstawić wszystko co uważa za stosowne. W konsekwencji na tych konsultach należy czynić co następuje:

[322] Rozstrzygnąć i ustalić to co potrzebne do dalszego i bardziej aktywnego rozwijania istniejących już dzieł charytatywnych i apostolskich.

Dla innych dzieł, które choć jeszcze istnieją, to jednak wskutek braku odpowiednich środków doczesnych czy pracowników ewangelicznych znajdują się w zastoju, należy ustalić i zadecydować wszystko, co jest potrzebne do ich ożywienia.

Co do tych wreszcie dzieł, o których wiadomo, że trzeba je uruchomić i utrwalić w najlepszy sposób, jaki uważa się za możliwy, trzeba postanowić co jest konieczne, aby istotnie mogło dojść do ich ustabilizowania.

[323] Dla realizowania jednej czy więcej inicjatyw ewangelicznych wyznacza się jednego z najodpowiedniejszych kapłanów, który — o ile potrzebuje pomocy innych — za zgodą czy z polecenia rektora wybierze jedną lub więcej zdatnych osób, kapłanów lub świeckich, zgodnie z charakterem prac, by jako prokuratorzy byli do jego dyspozycji i wspomagali go w rozbudowywaniu, konsolidowaniu i rozwoju tegoż pobożnego dzieła.

[324] Jeżeli chodzi o dobieranie do tego celu kapłanów czy osób świeckich, księża mogą być werbowani spośród kleru świeckiego czy zakonnego, a laicy mogą być osobami świeckimi czy zakonnikami. U wszystkich należy stwierdzić rzeczywistą zdatność do pracy, w jakiej mają współdziałać; muszą się ponadto odznaczać gorliwością, miłością, roztropnością i wszystkimi innymi cnotami, jakie uważa się za niezbędne, by wywiązywać się dobrze z prac tego rodzaju.

Aby wszyscy księża i świeccy wybrani na prokuratorów mogli być dopuszczeni do wspomagania kapłanów wyznaczonych przez konsultę, potrzeba na to zgody rektora.

[325] Należy przede wszystkim pamiętać, że jest rzeczą ogromnej wagi, by te konsulty przeprowadzane były z największą możliwie gorliwością i miłością, bo od ich energicznego prowadzenia zawisło w wielkiej mierze to wszystko, co dotyczy pomnażania środków duchowych i doczesnych, jakie potrzebne są do ożywiania wiary, do rozpalania miłości