Strona 110

Tom II

Proszę Cię o udzielenie mi koniecznego światła do poznania i od krycia samej głębi mego serca, tak jak ono znane jest Tobie samemu. Oto łaska, o jaką proszę Ciebie, Boże mój, wraz z łaską korzystania z uwag, jakie mi będą dawane.

[120] Po tej modlitwie uda się w duchu wiary, nadziei i miłości do ojca duchownego, by według wyżej podanych wskazówek złożyć sprawozdanie ze stanu swego sumienia.

Gdyby zaistniał jakiś powód, dla którego nie można by złożyć tego sprawozdania samemu ojcu duchownemu ustronia, sprawozdanie to miesięczne będzie można złożyć innemu odpowiedniemu kapłanowi ustronia, ale zatwierdzonemu przez ojca duchownego, a to dlatego, by kierownictwo duchowe [członków] było prowadzone zgodnie z Regułami i duchem Stowarzyszenia.

[121] Przy końcu każdego miesiąca każdy powiadomi rektora ustronia o złożeniu sprawozdania ze stanu swego sumienia.

Należy zwrócić uwagę, że w równie wysokim stopniu, w jakim zależy na postępie członków w cnotach i doskonałości, tak zależy na składaniu sprawozdania ze stanu sumienia zgodnie z metodą przepisaną w Regule; dlatego nikt nie może być z tego zwolniony. Toteż i ojciec duchowny złoży sprawozdanie ze stanu sumienia przed rektorem lub innym kapłanem wyznaczonym przez samego rektora.

Tytuł XII

„A po upływie trzech dni znaleźli Go w świątyni siedzącego w pośrodku doktorów, słuchającego ich i zadającego im pytania” [por. Łk 2, 46]

Rozdział [1 i] jedyny

O obowiązku wszystkich, by się kształcili, i o środkach, z jakich wszyscy powinni korzystać

[122] Jeżeli Pan nasz Jezus Chrystus będąc mądrością niestworzoną i przychodząc po to, by stać się Mistrzem życia wiecznego, mimo to dla naszego przykładu upokorzył się aż do stawiania pytań uczonym Izraela publicznie w świątyni jerozolimskiej, jak gdyby nie posiadał wiedzy, i raczył wsłuchiwać się w ich odpowiedzi, jak gdyby potrzebował ich oświecenia, któż na widok tak olśniewającego przykładu będzie się uważał za mądrzejszego od Jezusa Chrystusa, wzbraniając się przed otwarciem na jakiekolwiek pouczenie, kierownictwo i przyjmowanie wszelkich nauk służących ku większej chwale Bożej i większemu uświęceniu dusz?

Ponieważ zaś co do prawd wiary i obowiązków chrześcijańskich potrzebujemy wszyscy pełnego światła, przeto wszyscy duchowni oddadzą się studiom katechetycznym w taki sposób, by te dziedziny stanowiły główny przedmiot ich studium i naukowych ćwiczeń. Ma to