Strona 108

Tom II

[112] Wyjawią wszelkie pokusy przeciw jakiejkolwiek cnocie, przeciw powołaniu, Regułom i zwyczajom Stowarzyszenia[217], jak przeciw zarządzeniom przełożonych i przeciw samym ich osobom, przeciw jakiemukolwiek członkowi wspólnoty i przeciw samemuż Stowarzyszeniu, jak i jego celom. Ujawnią też, czy przeciw Regułom, zwyczajom, zarządzeniom oraz przeciw przełożonym czy członkom żywili trwałe uprzedzenia i czy poddawali to krytyce.

Każdy wyjawi swój pogląd na założenia Stowarzyszenia, na jego ustronia i środki, jakie Stowarzyszenie stosuje dla zrealizowania swego celu [a dalej], co myśli o swej gorliwości o większą chwałą Bożą i zbawienie dusz.

[113] Niech każdy powie, czy jest zadowolony z życia w Stowarzyszeniu.

Jak jest u niego ze sprawą posłuszeństwa, również posłuszeństwa rozumu, jak z doskonałym oderwaniem serca od ziemskich dóbr i od świata, jak z czystością i z praktykowaniem wszystkich innych cnót i jak z nabywaniem tych cnót, o które szczególnie zabiega.

Każdy powie, czy doznaje jakichś uczuć duchowych lub uciążliwej pokusy, a także [wyjawi] łatwość czy trudność lub też sposób, jaki stosuje dla jej pokonania, oraz do jakiej namiętności czy grzechu czuje większą skłonność.

[114] Każdy wyzna, jakie żywi przywiązanie do spraw duchowych, czy cały czas poświęca modlitwie, [i] jaka — myślna czy słowna — bardziej jest mu pomocną, na jaką przeznacza więcej czasu oraz jakiej przy modlitwie używa metody.

Czy przy oddawaniu się rzeczom duchowym znajduje zadowolenie i pobożność, czy też przeciwnie: oschłość, niesmak, rozproszenie umysłu i jak się przy tym zachowuje.

Jaki odnosi pożytek z Komunii św., ze spowiedzi, z rachunków sumienia, zwłaszcza z partykularnych, i z pozostałych ćwiczeń duchownych.

[115] Czy z ostatniego sprawozdania ze stanu sumienia odniósł większy lub mniejszy pożytek i jakie czuje pragnienie co do własnej doskonałości.

Jak ćwiczy się we wszystkich umartwieniach wewnętrznych i zewnętrznych; które z nich są [mu] pomocne w odnoszeniu pożytku duchowego, a zwłaszcza w przysposobieniu do znoszenia krzywd i innych przykrości wiążących się z Krzyżem Jezusa Chrystusa.

Jak postępuje w praktykowaniu życia doskonałej ofiary i w jak naj doskonalszym naśladowaniu życia Pana naszego Jezusa Chrystusa, zgodnie z duchem naszego Stowarzyszenia.

[217] Znów wprowadza Pallotti Congregazione na miejsce pia Societa.