Strona 05

Tom II

WSTĘP

Po niespodziewanym odejściu śp. ks. Tomasza Bielskiego, autora pierwszego tomu Wyboru Pism św. W. Pallottiego, upłynęło wiele miesięcy, zanim podjęto na nowo myśl o kontynuowaniu rozpoczętej serii wydawniczej. Gdy w listopadzie 1979 roku piszący te słowa otrzymał od kierownictwa Prowincji zlecenie przygotowania następnego tomu tej serii, trzeba było ustalić jego przedmiot i kryteria wyboru tekstów. Ponieważ zaskoczony śmiercią śp. ks. Bielski nie zostawił w tej sprawie żadnych notatek (prócz ogólnikowej zapowiedzi zgłoszonej we Wstępie do opracowanego tomu, s. 19), należało rozejrzeć się w obfitym materiale i sporządzić plan następnego tomu. Po zatwierdzeniu tego planu przez kierownictwo Instytutu Apostolskiego — promotora tej serii — można było przystąpić do pracy, według kryteriów przyjętych w pierwszym tomie. W związku z tym warto zaznaczyć, że zachowują swą aktualność uwagi umieszczone przez śp. ks. Bielskiego we Wstępie, w szczególności uwagi wyjaśniające potrzebę publikacji Pism Założyciela w polskim języku, jak i określające punkt wyjściowy polskiego przekładu tych Pism [1].

A. W SPRAWIE POWSTANIA STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

Skoro obecny tom ma czytelnikowi udostępnić wybór Pism św. Wincentego Pallottiego odnoszących się do Stowarzyszenia (Congregazione deli’Apostolato Cattolico), wydaje się niezbędne podanie tu podstawowych danych o powolnym przekształcaniu się części ośrodkowej Zjednoczenia, nazywanej z biegiem czasu kolejno „Kongregacją”, później zaś, po śmierci Założyciela, „Pobożnym Stowarzyszeniem Misyjnym”, w samoistną jednostkę prawną o charakterze Instytutu życia konsekrowanego, zwaną obecnie Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego, a popularnie Stowarzyszeniem Księży Pallotynów.

Powstanie Stowarzyszenia wiąże się ściśle z rozwojem idei Pallottiego o jego zasadniczym Dziele, tj. o Zjednoczeniu. U pewnych autorów spotyka się w związku z tym opinię, jakoby powstanie Stowarzyszenia zbiegało się z powstaniem Zjednoczenia, a nawet

[1] T. Bie1ski, Wybór Pism, I s. 18—19.