Strona 94

Tom I

listę szczególnych dobrodziejów; będą też oni uczestniczyli stale w modlitwach .Zjednoczenia i pozostaną w jego wiecznej pamięci.

[231] 12. Każdy ofiarodawca otrzyma nie tylko formalne poświadczenie o złożonej ofierze, lecz nadto odpis sprawozdania o aktywach i pasywach Zjednoczenia. Sprawozdanie to dwa razy w ciągu roku zamieszczone będzie w prasie, aby wszyscy ofiarodawcy znali, skąd pochodzą i jak zostały zużyte pieniądze, będące owocem ich gorliwości i pobożności.

[232] 13. Skoro Apostolstwo Katolickie nawiąże stałą korespondencję z odległymi terenami i zacznie wprost lub pośrednio otrzymywać wiadomości o stanie poszczególnych misji, o pomyślnych wynikach, jakie one osiągają, oraz o aktualnych ich dziejach, to wtenczas się ogłosi to drukiem w postaci odpowiedniej ulotki lub miesięcznego zeszytu, poświęconych tymże sprawom; zaznajomienie się z tym łączyć będzie przyjemność z pożytkiem duchowym. Każdy ofiarodawca otrzyma bezpłatnie odbitkę tego wydawnictwa.

Rozdział V

O organizacji i zarządzie Apostolstwa Katolickiego

[233] 1. Apostolstwo Katolickie, założone w Rzymie, starać się będzie rozwijać i osiedlać także w innych diecezjach chrześcijańskich. Te jednak Zjednoczenia Diecezjalne (Associazione Diocesane), założone według planu otrzymanego z Rzymu, zależąc od Zjednoczenia Rzymskiego (Associazione Romana), jako od swego centrum i głowy, będą z nim tworzyły jedno i to samo Zjednoczenie, kierujące się tym samym celem i zadaniem oraz posługujące się tymi samymi środkami prowadzącymi do osiągnięcia tegoż celu.

[234] 2. Dlatego też nie będzie można zakładać żadnego Zjednoczenia Diecezjalnego, należącego do Apostolstwa Katolickiego, bez zlecenia i upoważnienia ze strony Zjednoczenia znajdującego się w Rzymie. Po założeniu zaś Zjednoczenie powinno utrzymywać łączność ze Zjednoczeniem w Rzymie, zdając mu nie tylko od czasu do czasu sprawozdanie ze swojej działalności, lecz także otrzymując od niego potrzebne wskazówki oraz pouczenia, które ma wiernie wypełniać.

[235] 3. Zjednoczenie Rzymskie pozostawać będzie w szczególnej zależności i pod opieką Papieża. Zjednoczenia Diecezjalne zaś podlegać będą i zależeć od ordynariuszy miejscowych.

[236] 4. Każde Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego mieć będzie Radę jako organ przewodniczący i zarządzający. Rada składać się będzie z następujących członków: 1) prefekta, 2) prokuratora, 3) cenzora, 4) sekretarza, 5) ekonoma, 6) kasjera, 7) ojca duchownego. Czterech pierwszych wybierać się będzie spośród klasy zrzeszonych pracowników; kasjera i ekonoma z klasy ofiarodawców; ojca zaś duchownego z klasy pomocników duchowych.

[237] 5. Sposób zakładania Zjednoczenia Diecezjalnego i wyboru Rady, która ma mu przewodniczyć, jest następujący: 1) Jeśli jest nadzieja oraz istnieją pomyślne warunki do założenia w jakiejś diecezji nowego Zjednoczenia, to wówczas Rada Generalna w Rzymie wysyła lub z tejże diecezji wyznacza swego delegata, z odpowiednią władzą i instrukcjami, w celu utworzenia trzech klas Zjednoczenia