Strona 88

Tom I

dzięki wyznawaniu jednej i tej samej wiary oraz uznawaniu jednej i tej samej władzy — zostało założone w Rzymie Pobożne Zjednoczenie (Pia Associazione), zatwierdzone przez władzę kościelną pod nazwą „Apostolstwo Katolickie itd.”, pozostające pod specjalną opieką Najświętszej Dziewicy, Królowej Apostołów.

[197] 2. Celem tego Zjednoczenia, i to wyłącznym, jest uświęcenie tych, którzy do niego należą, oraz rozszerzanie katolickiej wiary na całym świecie.

[198] 3. W związku z tym podejmuje się ono wykonywania wszystkich dzieł związanych z kapłańską posługą oraz spełnia liczne obowiązki chrześcijańskiej miłości, zdolne rozbudzić w krajach katolickich ducha wiary, gorliwości i chrześcijańskiej cnoty. Równocześnie stara się o wszystkie potrzebne środki duchowe i doczesne, aby pomnożyć liczbę pracowników ewangelicznych dla krajów pogańskich i zapewnić pomyślny wynik ich apostolstwu.

[199] 4. Aby zaś te środki mogły być jak najliczniejsze, jak najmocniejsze oraz jak najskuteczniejsze, a to dzięki większej liczbie członków i współpracowników, Apostolstwo Katolickie nie zamierza ograniczać się żadnymi warunkami, jeśli chodzi o miejsce oraz ludzi, lecz założone w Rzymie, zgodnie z wolą Bożą będzie się rozszerzać w innych częściach chrześcijańskiego świata. Za zgodą władzy kościelnej, której podlega, przyjmuje do swych szeregów także i ludzi świeckich wszelkiego wieku, pochodzenia i płci, których chrześcijańskie życie i żarliwa pobożność potrafią budować innych i spraszać błogosławieństwo Boże na cel, jaki to Zjednoczenie sobie stawia.

[200] 5. Dla zachowania hierarchii i porządku Zjednoczenie to dzieli się na trzy sekcje, czyli różne klasy, odpowiadające trzem różnym środkom ewangelicznej działalności, które razem wzięte tworzą to ewangeliczne dzieło — są nimi: posługa kapłańska w ścisłym znaczeniu, modlitwa oraz dobrowolne ofiary pieniężne czy też wszelkiego rodzaju doczesna pomoc. Te trzy różne sposoby działania są tytułem przynależności do Pobożnego Zjednoczenia (Pia Associazione), są one dostępne każdemu człowiekowi. Istnieją więc następujące sekcje, czyli klasy: 1. Sekcja pracowników (operai) w ścisłym tego słowa znaczeniu; 2. Sekcja pomocników duchowych (coadiutori spirituali); 3. Sekcja pomocników lub ofiarodawców doczesnych (contribuenti temporali).

Rozdział II

O pierwszej sekcji Apostolstwa Katolickiego czyli o klasie zrzeszonych pracowników

[201] 1. Klasa zrzeszonych pracowników (associati operai), stanowiąca pierwszą i główną część Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (Associazione dell’ Apostolato Cattolico), składa się z jednostek, które ze względu na święty charakter swego stanu, swą gorliwość, wykształcenie i zdolności, mogą pełnić posługę kościelną we właściwym tego słowa znaczeniu oraz sprawować apostolstwo katolickie, czyli przyczyniać się do kształcenia tych, którzy chcą się poświęcić apostolskiej pracy.