Strona 86

Tom I

[192] Ponadto należy zaznaczyć, że Pobożne Zjednoczenie nie zostało nazwane „Pobożnym Zjednoczeniem Miłości”, choć wśród wszystkich dzieł miłości najcenniejszym dziełem jest to, które ma na względzie chwałę Boga i zbawienie rodzaju ludzkiego i jako takie wchodzi bezpośrednio w zakres celu Apostolstwa Katolickiego. Pobożne Zjednoczenie zostało nazwane „Pobożnym Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego”, aby przez to podkreślić, że jego głównym zamierzeniem jest energiczna współpraca z dziełami mającymi na względzie większą chwałę Boga i zbawienie dusz.

16. [OŚWIADCZENIE KARD. A. LAMBRUSCHINIEGO][189]

(Pieczęć Pobożnego Zjednoczenia)[190]

[193] „Apostolstwo Katolickie”, to znaczy Pobożne Zjednoczenie, mające na celu rozwijanie i popieranie apostolskiej posługi oraz wszelkich innych dzieł miłości i katolickiej wiary, pozostające w absolutnej zależności od Najwyższej Głowy Kościoła Świętego.

[194] Zatwierdzamy i przyrzekamy wyżej wymienionemu Pobożnemu Zjednoczeniu współpracę, zachętę oraz poparcie.

Rzym, dnia 16 czerwca 1836, L(uigi) Card. Lambruschini[191].

[189] Znajdujący się w Archiwum Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego tekst jest fotograficzną kopią oryginału. Dokument składa się z czterech stron, z których druga i trzecia są czyste. Na stronie czwartej ks. Karol Orlandi umieścił następującą uwagę: „Oświadczenie w sprawie nazwy «Apostolstwo Katolickie», dane zgodnie z myślą Jego Świątobliwości Papieża Grzegorza XVI przez Jego Eminencję Kardynała Lambruschini 17 czerwca 1836, oraz uczynione przez tegoż przyrzeczenie popierania i opieki nad Pobożnym Zjednoczeniem”. Tekst dokumentu podany jest w: Op. compl., vol. IV, s. 10—11.

[190] Jak wyglądała pieczęć — zob. niżej część 2, nr [14].

[191] Oświadczenie oraz podpis kardynała są autografem. Alojzy Lambruschini (1776-1854), członek Zgromadzenia Barnabitów (założonego w r. 1530 przez św. Antoniego Marię Zaccaria, Bartłomieja Ferrari i Jakuba Morigia). Arcybiskup Genui — 1821, kardynał — 1831, od roku 1836 sekretarz stanu, od 1846 prefekt Kongregacji Obrzędów, szczerze oddany Pallottiemu i jego Dziełu.