Strona 82

Tom I

13. [Z LISTU DO KAJETANA BONANNI, BISKUPA NORCII][176]

[184] Najdostojniejszy i Najczcigodniejszy Monsignore (…) Proszę modlić się łaskawie za mnie, za mego Ojca i Braci[177], a także za różne dzieła, przede wszystkim zaś o rozwój i dokończenie powstającego Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (pia Societa dell Apostolato Cattolico), założonego w Rzymie z Błogosławieństwem Jego Świątobliwości Grzegorza XVI[178]. Celem tego Zjednoczenia jest staranie się o pomnażanie środków duchowych i doczesnych dla ożywiania wśród katolików wiary i rozpalania miłości, jak również rozszerzanie tychże we wszystkich częściach świata. Zjednoczenie to działa pod opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów. Nazywa się „Apostolstwem Katolickim”, to znaczy „Powszechnym”, gdyż zamierza pobudzać wszystkie warstwy społeczne ludzi, aby wszyscy, stosownie do swoich możliwości, starali się o większą chwałę Boga oraz zbawienie dusz. Proszę polecać je w całej swojej diecezji, zwłaszcza klasztorom (…)

Rzym, dnia l kwietnia 1836. Najpokorniejszy, najoddańszy i najposłuszniejszy sługa Wincenty Pallotti.

[176] List do biskupa Bonanni przechował się w całości; tekst podany jest w: Lett., s. 93—94, nr 369. Przytoczyliśmy wyjątek odnoszący się do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, również świadczy on o tym, że Pallotti starał się rozwinąć swe Dzieło w diecezji, z której pochodził jego ojciec i gdzie mieszkała nadal jego rodzina. W pominiętych miejscach listu Pallotti powiadamia biskupa, że nie będzie mógł się podjąć przeprowadzenia rekolekcji, o co prosił biskup, oraz interesuje się swoim krewnym, Dionizym Pallottim, który znajduje się w Seminarium Duchownym w Norcii i wnet ma otrzymać święcenia kapłańskie. Dionizy (dalszy kuzyn) po otrzymaniu święceń został proboszczem w miasteczku Cascia, obok miejscowości San Giorgio, skąd pochodził Piotr Paweł, ojciec Wincentego. Pallotti zapoznał się z Bonannim w Rzymie. Przechował się szereg listów pisanych przez Pallottiego do biskupa Bonanniego z okresu lat 1821 —1842. Norcia, starożytne miasto we Włoszech (Perugia), diecezja powstała w V wieku.

[177] Piotr Paweł — ojciec Wincentego, urodził się 17 III 1755, zmarł 15 IX 1837, w roku 1770 przeprowadził się do Rzymu z miejscowości San Giorgio (koło Cascia). W Rzymie ożenił się w roku 1790 z Marią Magdaleną De Rossi (1765—1827). Wincenty miał pięciu braci: Wawrzyniec (1791—1792), Salwator (1792—1832), Alojzy (1799—1849), Jan (1803, zmarł po r. 1857), Franciszek (1807— 1822). W chwili pisania tego listu żyli tylko Alojzy i Jan.

[178] Zob. wyżej nr [71].