Strona 79

Tom I

więźniowie i wolni — wszyscy mogą, każdy na swoim miejscu, w swoich warunkach i stanie wykonywać w pewien sposób (a zawsze z zasługą) apostolstwo Jezusa Chrystusa. Wszyscy mogą się modlić. Wszyscy mogą budować swoim przykładem bliźniego. Wszyscy zarówno w domu, jak i poza domem, w towarzystwie i w urzędzie, na studiach i przy pracy zawodowej mogą znaleźć sposobność, aby się zatroszczyć o wieczne zbawienie bliźnich, krewnych, domowników, przyjaciół i znajomych. Wszyscy mogą korzystać z darów Bożych celem szerzenia świętej wiary.

[167] 37. Tekst podany już pod nrem [32].

[168] Powtórzenie, z nieznacznymi zmianami, tekstów nr [33] i nr [34].

[169] 38. Szczególną zasługę apostolstwa Jezusa Chrystusa mogą przede wszystkim osiągnąć czcigodni spowiednicy, jak i wychowawcy katolickiej młodzieży w szkołach, kolegiach, oratoriach i stowarzyszeniach, jeżeli w młodzieży, powierzonej ich chrześcijańskiemu wykształceniu i wychowaniu, starać się będą wszelkimi sposobami i z całą starannością, przy pomocy słowa i lektury odpowiednich książek, dla świętych misji zewnętrznych pielęgnować ziarna, powołania, które się często dostrzega w młodzieży. W ten sposób bowiem przyczynią się oni do pomnożenia ewangelicznych pracowników dla rozkrzewiania świętej wiary.

[170] 39. Tekst podany już pod nrem [35].

[171] 40. Łatwo już teraz zrozumieć, dlaczego to Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa) nazywa się „Apostolstwem Katolickim”, czyli „Apostolstwem Powszechnym”. Stawia sobie bowiem ono za cel nie tylko szerzenie prawd katolickich, ale także podsuwanie każdej warstwie ludzi stosownych pobudek do zajęcia się pomnażaniem duchowych i doczesnych środków potrzebnych do rozkrzewiania świętej wiary. Jest ono założone na cześć i pod szczególną opieką Królowej Apostołów, ponieważ ono nie może być niemiłe wspólnej naszej Matce, Najśw. Maryi, a bardziej jeszcze dlatego, aby doznawać jak najobfitszych skutków Jej potężnej opieki oraz aby przypominać tym, którzy nie mają urzędu głoszenia słowa Bożego, że i oni mogą uzyskać zasługę apostolstwa, byle się tylko starali w miarę swoich sił, w swoim stanie i warunkach, o szerzenie świętej wiary.

[172] 41. Czy po tych wszystkich rozważaniach można będzie przypuścić, że może ktoś odmówić swej współpracy z dziełem Pobożnego Zjednoczenia ? Grzesznik znajdzie w nim pobudki do przecennych dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia, będących bezpiecznym środkiem do uzyskania miłosierdzia. Oziębły, pracując dla jego celów, usposobi się do życia gorliwego. Gorliwy katolik znajdzie w nim olbrzymie pole do okazania i pogłębiania swej miłości.

[173] 42. Czyż wreszcie pobożni katolicy, oddani słudzy naszej Patronki, Maryi, nie zapłonęliby żarliwą miłością, gdyby najmilsza Matka, Współodkupicielka dusz, z całą energią i siłą przemówiła do nich?

„Pójdźcie, synowie, słuchajcie Mnie” (Ps 33,12).

Przypomnijcie, o synowie, że przykazanie miłości zobowiązuje wszystkich do tego, aby się starać zarówno o własne, jak i bliźniego zbawienie wieczne. I Syn mój, Jezus, kiedyś już powiedział: „To jest przykazanie moje, abyście się