Strona 78

Tom I

że chce nas wysłuchać. Ażeby wiec wykorzystać ten nieomylny środek, jaki nam polecił Boski Odkupiciel, Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa) rozpowszechnia odpowiednią modlitwę, zatwierdzoną już przez władze kościelne[163]. W modlitwie tej prosimy Pana żniwa, aby posłał robotników ewangelicznych do pracy, a ponieważ świat wskutek swoich grzechów stał się niegodny ich, przeto do tej modlitwy dołączamy prośbę, aby Ojciec miłosierdzia[164]zlitował się nad ludem swym[165].

[159] 29. Chcąc usunąć wszelką obawę wobec trudności i przeszkód stawianych przed tym religijnym dziełem, trzeba pamiętać, że „Ten, który zapoczątkował dzieło, Ten też go dokończy”[166]. Miłość nieskończona, która zapoczątkowała swoje dzieło, podsuwając myśl o nim, niech przez wzgląd na swe nieskończone miłosierdzie doprowadzi je do skutku, ku większej swej chwale i zbawieniu dusz.

[160] 30. Wkrótce zostaną podane dokładniejsze reguły, odpowiednie do celu Pobożnego Zjednoczenia, zgodne z zamiarami Bożymi[167].

[161] 31. Uważa się za rzecz pewną, że każdy, kto szczyci się mianem katolika, będzie na tej ziemi opiekunem Pobożnego Zjednoczenia. Cechą bowiem wyróżniającą prawdziwych naśladowców Zbawiciela jest miłość, jak nam to objawił sam Chrystus: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłować”[168]. Mamy nadzieję, że protektorami Pobożnego Zjednoczenia są w Niebie wszyscy Święci, którzy oglądają nieskończoną Miłość, albowiem żyją w doskonałej miłości. A ponieważ Królowa Nieba jest rozdawczynią wszystkich łask, przeto Ją należy uważać w szczególniejszy sposób za Protektorkę Pobożnego Zjednoczenia.

[162] 32. Byłoby zaś obrazą miłości, na której się opiera i którą się kieruje Pobożne Zjednoczenie (Pia Unione), gdyby uważano, że między katolikami znajdzie się ktoś taki, co by nie zechciał z nim współpracować, będąc przekonany, że nie potrzebuje do pełnienia dobrych uczynków owej zachęty, którą jako owoc Błogosławieństw uzyskanych od Pasterzy Kościoła i Najwyższego Hierarchy stale dawać będzie ono wszystkim ludziom, kierując się pokorną miłością i nie szukając swego[169].

[163] 33. Każdy, kto pamięta o przykazaniu miłości i kto usiłuje zdobyć zasługę apostolstwa Jezusa Chrystusa, będzie promotorem i krzewicielem Pobożnego Zjednoczenia (Pia Societa) i jego dzieł.

[164] 34. Powtórzony tekst nr [25], bez pierwszego zdania, oraz tekst nr [27].

[165] 35. Powtórzony tekst nr [28].

[166] 36. Wszyscy więc, zarówno przełożeni jak i podwładni, wielcy i mali, szlachta i lud, uczeni, studenci i niewykształceni, bogaci i ubodzy, księża, zakonnicy i ludzie świeccy, żyjący wspólnie i samotni, kupcy i urzędnicy, pracujący publicznie i prywatnie, oddani jakiejkolwiek pracy, starzy i młodzi, zdrowi i chorzy,

[163] Prawdopodobnie mowa o modlitwie, której tekst podany jest niżej: nry [361]—[362].

[164] Por. 2 Kor 1,3.

[165] Por. Jl 2,47.

[166] Por. Flp 1,6.

[167] Zapewne aluzja do Statutów, zob. niżej nry [196nn],

[168] Por. J 13,35.

[169] Por. l Kor 13,5.