Strona 75

Tom I

i do tego zobowiązuje nas prawo miłości, jeśli nie chcemy ponosić winy za to, że nie staraliśmy się skutecznie o zbawienie tych, którzy znajdują się w największej potrzebie duchowej, a którymi są heretycy i poganie.

[140] 13. Powtórzony (z małymi zmianami) tekst nr [83].

[141] 14. Powtórzony tekst nr [84].

[142] 15. Powtórzony tekst nr [85].

[143] Powtórzony tekst nr [86].

[144-145] Tekst podany już pod nrem [87].

[146] 16. Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa), tak pojęte, po otrzymaniu Błogosławieństwa Bożego od Pasterzy Kościoła, a przede wszystkim od Ojca Świętego, zamierzając podać nowe pobudki gorliwości chrześcijańskiej, nie przedkłada niczego nowego, ale wskazuje na wieczne prawo miłości, aby w ten sposób przyspieszyć realizację tego religijnego faktu, o którym się w naszych czasach nie myśli, a który jest jednak nieunikniony, ponieważ zapowiedział go Jezus Chrystus podczas swego nauczania, gdy przebywał wśród ludzi[147]: „Nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz”[148].

[147] 17. Celem ożywienia wśród katolików wiary i rozpalenia miłości oraz rozkrzewienia ich po całym świecie potrzeba wiele środków doczesnych i duchowych. Dlatego też Pobożne Zjednoczenie (Pia Unione) postanowiło starać się o pomnożenie środków duchowych i doczesnych, koniecznych i stosownych do tego celu.

[148] 18. Wobec zadania tak koniecznego i tak zobowiązującego na mocy przykazania miłości[149], a jednocześnie tak bardzo nieproporcjonalnego do sił człowieka i nieuchronnie związanego z wielkimi trudnościami oraz różnego rodzaju przeszkodami, Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa) poczuwa się do obowiązku skorzystania z modlitwy, która jest niezawodnym środkiem, wskazanym przez Boskiego Odkupiciela[150]. Dzięki modlitwie otrzymamy wszystko, co się łączy z chwałą Boga i pożytkiem dusz, jeśli tylko z pokorą, ufnością oraz wytrwale będziemy z niej korzystać. Dlatego też Pobożne Zjednoczenie za zasadnicze i najskuteczniejsze swoje zadanie uważa rozszerzanie powszechne oraz usilne, w każdej warstwie społecznej i w każdej części świata, pokornych, ufnych i wytrwałych modłów, celem uproszenia darów oraz środków koniecznych i stosownych do tego, aby jak najprędzej nastała na całym świecie jedna Owczarnia i jeden Pasterz[151], i to na drogach Bożych, a nie naszych[152].

[149] 19. Ponieważ Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa) założone zostało nie tylko w celu szerzenia modlitwy, ale również w celu starania się o inne środki konieczne do tego, przeto postanawia ono również zachęcać wszystkie warstwy społeczne do czynów chrześcijańskiej miłości, od której nikt nie jest wyjęty, gdyż każdy w miarę swoich możliwości, jakie mu daje jego stanowisko, przynależność

[147] Por. Ba 3,38.

[148] Por. J 10,16.

[149] Por. Mt 22,37.

[150] Por. Mt 7,7.

[151] Por. J 10,16.

[152] Por. Iz 55,8.