Strona 72

Tom I

nie tylko najgorliwszymi współpracownikami Boga w dziele Zbawienia dusz, lecz jednocześnie najskuteczniej przyspieszycie niechybne spełnienie się zapowiedzi danej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz” (J 10,16).

[125] A zatem przyjmijcie, o wierni chrześcijanie, bracia katolicy, sercem wdzięcznym i wspaniałomyślnym tę małą Książeczkę, którą Pobożne Zjednoczenie wam podaje i gorąco zaleca. A przyjmując ją, wyobraźcie sobie, że wam podaje ją wasz Anioł Stróż, przemawiając do was i oznajmiając wam to, co powiedział i oznajmił niebieski Posłaniec umiłowanemu uczniowi, świętemu Janowi, Apostołowi i Ewangeliście: „Weź książeczkę i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód” (Ap 10,9). Albowiem jeśli dotąd doznawaliście pociechy religijnej, płynącej z przekonania, że wiara doskonale się rozszerza, to teraz wasze wnętrzności chrześcijańskiego miłosierdzia zaprawią się goryczą na widok opłakanego stanu, w jakim się znajduje świat pod względem religijnym. Jednakże ufajcie, ponieważ mocą łaski gorycz ta, mająca swe źródło w pobudkach religijnych, usposobi was do tego, aby w miarę waszych sił starać się o skuteczne lekarstwo.

[126] 1. Powtórzony tekst nr [77].

[127] 2. Każdy zatem katolik, oświecony wiarą, nie może nie widzieć, że olbrzymia liczba dusz odkupionych przez Boga-Człowieka, rozstając się ze światem i mając martwą wiarę, nie ożywioną przez miłość, bądź zupełnie bez wiary, spotyka się ze strasznym następstwem, o jakim poucza nas wiara.

[128] 3. Wobec tak opłakanego stanu rzeczy, któryż z katolików nie wzruszy się w duchu, skoro każdy człowiek, byleby tylko nie zatracił poczucia ludzkości, wzrusza się na widok materialnej niedoli bliźniego? O jakże niewypowiedziana jest potrzeba, aby świat został rychło doprowadzony do jednej Owczarni i jednego Pasterza[142].

[129] 4. A jeżeli katolik przejmie się w duchu wiary tymi prawdami, czyż może się uważać wtenczas za konsekwentnego wobec siebie, jeśli tylko pragnieniem, i niczym innym, oczekuje chwili zapowiedzianej przez Jezusa Chrystusa, kiedy to na całym świecie nastanie jedna tylko Owczarnia, podlegająca jednemu Pasterzowi — „Nastanie jedna Owczarnia i jeden Pasterz” (J 10,16). Niech specjalnie zważy, że jak dzięki modlitwom, postom, uczynkom miłosierdzia i żarliwym pragnieniom Sprawiedliwych, a zwłaszcza Królowej Dusz sprawiedliwych, Najśw. Maryi Panny, wyjednana została łaska, że rychlej przyszedł na świat Zbawiciel rodzaju ludzkiego, mimo że świat był pełen błędów i grzechów, tak można słusznie się spodziewać, że dzięki nieskończonemu miłosierdziu Ojca Niebieskiego cały świat szybciej się zjednoczy w jedną Owczarnię pod przewodnictwem jednego Pasterza[143], jeśli nie tylko pragnieniem serca, ale także i uczynkami naśladować będziemy owe Dusze sprawiedliwe, a przede wszystkim ich Królowę, Najśw. Maryję Pannę, która prawdziwie pragnęła przyspieszenia chwili, w jakiej miał przyjść Boski Odkupiciel rodzaju ludzkiego.

[142] Por. J 10,16.

[143] Por. J 10,16.