Strona 71

Tom I

APOSTOLSTWO KATOLICKIE

[121] Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, że Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli; ten zaś, kto go odnajduje, strzeże go i powodowany radością, jakiej powodem jest skarb, natychmiast sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje ową rolę: „Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę” (Mt 13,44). Niech każdy katolik tu zauważy, że przez skarb Jezus rozumiał wszelki środek prowadzący do żywota wiecznego, a zatem wszelkie dobre dzieła.

[122] Nie wszystkie jednak dobre dzieła mają tę samą wartość. Każde bowiem dobre dzieło mieści w sobie tyle postaci dobra moralnego, ile zawiera dobrych celów, ze względu na które się je spełnia. Jeśli zatem wśród wszystkich dobrych dzieł i wśród pobożnych instytucji istnieje jedno takie, jakie przewyższa wszystkie inne swoją wzniosłością i zasługą, to jest nim bez wątpienia dzieło rozkrzewiania świętej wiary. Rozkrzewiając bowiem świętą wiarę, rozpowszechnia się jednocześnie wszystkie skarby Odkupienia, jakie posiadamy w Kościele Jezusa Chrystusa. Kapłaństwo, Msza święta, sakramenty, głoszenie słowa Bożego, chrześcijańskie nauczanie, modlitwy, odpusty, pobożne instytucje, szpitale, przytułki charytatywne, zakłady wychowawcze, zakony itd. — to wszystko w dziedzinie rozkrzewiania wiary świętej jest nie tylko pobożnym życzeniem, dotyczącym spraw nieosiągalnych dla człowieka, ale sprawą możliwą do wykonania, sprawą, którą Bóg złożył w ręce człowieka i którą każdy człowiek, korzystając ze wszystkich dostępnych mu możliwości, jest najściślej zobowiązany skutecznie realizować, i to z nakazu chrześcijańskiej miłości, która przede wszystkim ma na uwadze zbawienie wieczne bliźniego.

[123] Dziełko niniejsze za swój szczególny i zasadniczy przedmiot posiada sprawę rozkrzewiania świętej wiary, stąd też mówi ono o najpewniejszym środku, który prowadzi do osiągnięcia życia wiecznego i który Bóg udostępnił wszystkim, ponieważ wszyscy mogą nim się posłużyć. A zatem, najdrożsi bracia w Chrystusie, uważajcie niniejsze Dziełko za ową rolę ewangeliczną, w której ukryty jest najkosztowniejszy środek do osiągnięcia życia wiecznego. Nie pytając, czy rola jest w stanie kwitnącym czy nie, strzeżcie w sercach waszych religijnej gorliwości, aby skorzystać z tego skarbu. A następnie, nie zaniedbując obowiązków swego powołania, uwalniajcie się od wszelkich przeszkód doczesnych i nabywajcie skarb.

[124] Owocem przeczytania niniejszego Dziełka niech będzie poświęcenie się Dziełu Apostolstwa Katolickiego i to w taki sposób, abyście się poświęcili całkowicie i ze wszystkich sił, stosując wszystkie środki, jakie podaje prawdziwa miłość chrześcijańska, przyobleczona w owe właściwe oraz istotne cechy, które przedstawił św. Paweł Apostoł[141], abyście przez praktykowanie tej miłości mogli się przyczynić do rozkrzewienia świętej wiary na całym świecie. Dzięki temu będziecie

[141] Por. l Kor 13,4nn.