Strona 63

Tom I

ponieważ sami dostąpią miłosierdzia: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

[90] Powtórzone są tu teksty nr [25], wyjąwszy pierwsze zdanie, i nr [27].

[91] Powtórzone teksty nr [28] i [29]; drugi z nieznacznymi zmianami.

[92] Powtórzony tekst nr [32].

[93] Powtórzone teksty nr [33] i nr [34].

[94] Powtórzone teksty nr [35] i nr [36].

[95] Zadaniem Pobożnego Zjednoczenia, i to zadaniem pierwszorzędnej wagi, jest skuteczne zachęcanie, o ile to jest tylko możliwe, do pokornych, ufnych i wytrwałych modłów wśród katolików w intencji ożywienia wiary, rozpalenia miłości oraz szerzenia ich na całym świecie, aby dzięki temu jak najrychlej nastała jedna Owczarnia, kierowana przez jednego Najwyższego Pasterza, Wikariusza Jezusa Chrystusa[123].

[96] Uwaga 1. Gdyby założenie Pobożnego Zjednoczenia (Pia Unione) nie przyniosło żadnego innego skutku, jak tylko pomnożenie modłów, to jednak i w tym wypadku skutecznie przyczyniłoby się ono do rychlejszego osiągnięcia tego, o realizację czego Pobożne Zjednoczenie się stara, to zaś dokona się w sposób, jaki spodoba się Bogu, zgodnie z „Jego drogami”, a nie zaś z „drogami naszymi”[124]. Każdy przeto, kto będzie krzewił Pobożne Zjednoczenie, nie powinien się niepokoić, gdy mu się nie uda wykonać wszystkiego, o czym będzie mowa poniżej.

[97] Uwaga 2. Mamy nadzieję, że jednym z pierwszych skutków tych modłów będzie skłonienie biskupów, aby w swym seminariach popierali wśród kształcącej się młodzieży czytanie tych książek, które pozwolą jej poznać najważniejsze potrzeby świętych misji i wzbudzą w niej religijny zapał do przygotowania się i poświęcenia temu zadaniu. Innym skutkiem modlitwy będzie to, że zakony zajmujące się nauczaniem dzieci i młodzieży, udzielając im bądź to początkowych wiadomości, bądź też ucząc literatury czy innych przedmiotów z dziedziny religijnej lub świeckiej, w swoich szkołach, kolegiach oraz wszelkich zakładach naukowych popierać będą nie tylko codzienne modlitwy w intencji rozkrzewiania świętej wiary, ale również i czytanie wspomnianych książek. Tego samego spodziewamy się po szkołach wszelkiego stopnia, należących do wszystkich stanów i warstw społecznych, odpowiednio do okoliczności czasu i osób. Spodziewamy się, że czcigodni spowiednicy z całą gorliwością i zapałem pielęgnować będą w duszach swych młodych penitentów ziarna powołania misyjnego, aby ci jako kapłani świeccy lub zakonni wstępowali do jednego z tych tak pożytecznych zakonów, w których albo ze zwyczaju, albo na mocy zakonnego ślubu wielu poświęca się wielkiemu dziełu świętych misji. Spodziewamy się również, że w ten sposób w zakonach tych pomnoży się liczba osób posiadających tego rodzaju powołanie, które jest przepojone tym jednym duchem Jezusa Chrystusa, absolutnie koniecznym dla misjonarza. Módlmy się, módlmy się nieustannie o pomnożenie i rozwój tego rodzaju powołań na całym świecie oraz pomnożenie domów zakonnych tychże zakonów, aby z nich mogli wychodzić misjonarze, ogarnięci jedynie

[123] Por. J 10,16.

[124] Por. Iz 55,8.