Strona 55

Tom I

ożywić wiarę w prawdy katolickie, których rozszerzenie pragną oglądać, a także rozbudzić chrześcijańską moralność i pobudzić ludzi wszystkich stanów, wielkich i maluczkich, szlachtę i lud, uczonych i nieuczonych, bogatych i biednych itd., do czynnego starania się o wieczne zbawienie bliźnich.

[66] Petenci zwrócili się z prośbą o Pasterskie Błogosławieństwo dla wszystkich tych spraw do Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Księdza Kardynała Wikariusza Pana naszego Grzegorza XVI i uzyskali najpomyślniejsze pismo: „4 kwietnia 1835. Biorąc pod uwagę tak zbawienny cel, udzielam Petentom wszelkich błogosławieństw”[78]. Petenci, umocnieni Pasterskim Błogosławieństwem, dali początek Pobożnemu Zjednoczeniu (pia Unione), które aczkolwiek, zgodnie z ich pragnieniami, miało swój początek w ukryciu, upodobniając się do narodzenia Boskiego Odkupiciela w Grocie Betlejemskiej, ukazuje się jednak wśród sprzyjających okoliczności, będących skutkami Błogosławieństwa, o które pokornie prosili i które otrzymali.

[67] Obecnie Petenci, czcząc w Waszej Najprzewielebniejszej Ekscelencji jednego ze zwyczajnych Pasterzy Świętego Miasta Rzymu i jego Okręgu, pragnąc gorąco, aby Błogosławieństwo Boże nieustannie się pomnażało nad Pobożnym Zjednoczeniem oraz nad wszystkim, co go dotyczy, pokornie proszą teraz i zawsze Waszą Najprzewielebniejszą Ekscelencję o Błogosławieństwo, by Petenci zawsze we wszystkim postępowali zgodnie z wolą Boga i starali się o to, co jest ku większej chwale Boga i ku zbawieniu dusz odkupionych Przenajdroższą Krwią Jezusa Chrystusa.

[68] „Do wymienionych wyżej Petentów.

29 maja 1835.

Udziela się najobfitszych błogosławieństw dla spełnienia przedstawionych zamierzeń świętych. A(ntonio) Arciv(escovo) di Trabisonda, Viceg(ere)nte”[79].

[78] Por. wyżej nr [9].

[79] Antoni Piatti zetknął się z Pallottim w Rekolekcyjnym Domu Piattich na Janikulum. Dom ten założył A. Piatti jako dom rekolekcyjny dla szlachty, urzędników, oficerów i pracowników administracji państwowej. Piatti zaprosił do pracy Pallottiego w roku 1819 lub 1820. Przez wiele lat Pallotti spełniał tam obowiązki mistrza rekolekcji. A. Piatti zmarł 19 lutego 1841 roku jako tytularny patriarcha Antiochii. Trabisonda (Trapesund) miasto tureckie na południowym brzegu Morza Czarnego, w latach 1204—1462 stolica państwa króla Kommena. Arcybiskupstwo łacińskie po zdobyciu miasta przez Turków zostało arcybiskupstwem tytularnym.