Strona 46

Tom I

7. APOSTOLSTWO KATOLICKIE, CZYLI POBOŻNE ZJEDNOCZENIE DLA POMNAŻANIA, ROZKRZEWIANIA I OBRONY KATOLICKIEJ WIARY[49]

WEZWANIE

skierowane do każdego, kogo ożywia gorliwość o chwałę Boga oraz miłość i zrozumienie potrzeby zbawienia duszy bliźniego

[39] 1. Każdy, kto uważnie obserwuje aktualny stan świata i jego stosunek do religii, zauważa dobrze, że mimo wszelkiego rodzaju zgorszeń, jakich nieszczęśliwy nasz wiek był i jest ustawicznie świadkiem, wszędzie daje się odczuć wielką potrzebę wiary i nawet narody niechrześcijańskie zdają się przejawiać skłonność do przyjęcia katolickiej religii.

[40] 2. Jeśli jednak można powiedzieć, że srebrzące się od kłosów pola niecierpliwie oczekują i wzywają ręki, która by je zżęła: „Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo” (J 4,35), to trzeba, niestety, także stwierdzić, że im żniwo jest obfitsze i dojrzalsze, tym szczuplejsza jest liczba robotników, którzy mają je zbierać: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37).

[41] 3. Brak powołań kapłańskich, które stają się coraz mniej liczne; trudności, jakie wskutek ubiegłych wypadków przeżywają zakony, dostarczające uprzednio własnych pracowników dla dzieł gorliwości — sprawiają, że często brakuje potrzebnej ilości pracowników ewangelicznych, aby utrzymać religię tam, gdzie ona już istnieje, a tym bardziej brak jest wystarczającej ilości apostolskich mężów, którzy by nieśli religię tam, gdzie jest jeszcze ona nie znana.

[42] 4. Dwa środki podaje nam Jezus Chrystus w Ewangelii świętej do zdobycia odpowiednich pracowników dla winnicy Pańskiej: żarliwą modlitwę i dobrowolne ofiary. Istotnie, przykazanie, jakie Zbawiciel dał swoim Apostołom: „Proście zatem Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje” (Mt 9,38), nie pozwala wątpić o skuteczności modlitwy w intencji pomnożenia ilości prawdziwych sług ewangelicznych. Oświadczenie zaś Jego, że jednakową zasługę otrzymają zarówno prorok, czyli apostolski mąż głoszący religię, jak i osoba czy rodzina, która mu użyczy pożywienia i pomocy: „Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma” (Mt 10,41) — jasno dowodzi, iż pomoc ze strony chrześcijańskiej miłości jest konieczna dla dzieł ewangelicznej posługi.

[43] 5. Otóż tego rodzaju rozważania nasunęły pewnym osobom pobożnym myśl, aby się zjednoczyć i zaprosić jak największą ilość wiernych do połączenia się z nimi, zarówno celem wspólnej modlitwy do Ojca Niebieskiego o wystarczająco wielki zastęp robotników ewangelicznych w Jego winnicy, jak i do współpracy

[49] Dochowany tekst napisany jest pismem kaligraficznym, nieznaną ręką. Odezwa liczy 12 stron, w tym strony 10—12 są czyste. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. IV, s. 119—141; Race. I, s. 11—20, nry 27—53. Pismo pochodzi z maja 1835 roku, zawiera wiele poprawek poczynionych ręką Pallottiego.