Strona 43

Tom I

tam wychowywali i przepajali duchem Jezusa Chrystusa; do malarza, aby wysyłał religijne obrazy do krajów pogańskich, tam gdzie zachodzi tego większa potrzeba; do miedziorytnika, aby w tymże celu wysyłał tam sztychy religijne.

[34] Można też zachęcać Bogu poświęcone zakonnice do robienia różańców, szkaplerzy oraz innych przedmiotów chrześcijańskiej pobożności; drukarzy, aby drukowali książki pomocne w rozkrzewianiu świętej wiary. Gorliwy katolik znajdzie też dogodną sposobność, by w domach swoich przyjaciół, a również i w pałacach wielmożów, spełniać swoje apostolstwo, zachęcając do przeznaczania na potrzeby rozkrzewiania świętej wiary licznych przedmiotów religijnych, które tam się znajdują zapomniane i bez pożytku (jak np. obrazki, książki, koronki, szkaplerze, a szczególnie obrazy, traktowane najczęściej jako zwykłe sprzęty, nie zaś jako przedmioty służące rozwijaniu pobożności).

[35] Dobry katolik wreszcie, który pragnie dostąpić apostolskiej zasługi, może zachęcać wszystkich swoich braci w Jezusie do modlitwy w intencji rozkrzewiania świętej wiary, „aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz” [27]. Najlepiej w ten sposób mogą apostołować z ambony misjonarze w czasie prowadzenia misji, kaznodzieje oraz proboszczowie w swoich parafiach, bądź objaśniając Ewangelię świętą, bądź ucząc katechizmu lub też spełniając jakakolwiek inną czynność duszpasterską; spowiednicy w świętym trybunale pokuty, szczególnie zaś spowiednicy w klasztorach i różnych zgromadzeniach, zabiegając, aby wszędzie, zarówno prywatnie, jak i wspólnie, odmawiano modlitwę w intencji rozkrzewienia świętej wiary.

[36] Z takich to rozważań powstała idea Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (Pia Unione dellApostolato Cattolico) ku czci Królowej Apostołów, Apostolstwa, które objąć może wszystkie osoby, bez względu na ich stanowisko, godność, stan, warstwę społeczną, wiek, zdrowie, chorobę itd.

[37] To Pobożne Zjednoczenie będzie się starało:

Szerzyć pokorne, ufne i wytrwałe modlitwy w intencji rozkrzewienia świętej wiary, aby rychło, jak najrychlej „nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz”[28].

Dostarczać religijnych książek w różnych językach, obrazów, obrazków, koronek itp., które pomocne są do rozwijania pobożności i ożywiania wiary. Przedmioty te będą wysyłane do krajów, gdzie bardziej się ich potrzebuje, gdzie katolicy żyją wśród niewiernych, oraz tam, gdzie przynosić będą większy pożytek i sposobność wysłania będzie większa.

Przeprowadzać w świetle wiary badania zdolności i usposobienia młodzieńców, którzy zgłaszać się będą do wielkiego dzieła misyjnego, prowadzonego wśród niewiernych, oraz współpracować wszelkimi sposobami, by ich przygotować jak najlepiej do tejże pracy[29].

[27] J 10,16.

[28] J 10,16.

[29] Prawdopodobnie brakuje dalszej części tekstu.