Strona 39

Tom I

na miano „apostoła” i zdobyć zasługę oraz cieszyć się chwałą, dzięki wstawiennictwu Królowej Apostołów Najśw. Maryi.

[17] Tak więc „Apostolstwo Katolickie” (l’Apostolato Cattolico), to jest „powszechne”, może być udziałem osób ze wszystkich stanów, gdyż jest ono działalnością, jaką każdy w miarę swoich możliwości może i powinien wykonywać ku większej chwale Boga oraz dla wiecznego zbawienia swego własnego jak i bliźniego.

Św. Hieronim Prezbiter, Homilia na Mat., rozdz. 19: „Którzy poszliście za Mną”[18] — odnosi właściwie do Apostołów oraz wierzących.

4. BÓG Z ISTOTY SWEJ JEST MIŁOŚCIĄ[19]

[18] Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga[20]. Z tego więc powodu na mocy istoty samego aktu stworzenia jest obrazem i podobieństwem istotnej Miłości.
[19] Ten zaś, kto trwa w miłości (czyli kto pełni uczynki miłości), trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim[21]. Jeżeli więc człowiek chce trwać w Bogu i pragnie, ażeby Bóg

[18] Mt 19,28.

[19] Oryginał jest autografem Pallottiego, liczy 4 strony. Pismo powstało w 1835 roku, prawdopodobnie w związku z prośbą skierowaną do kardynała Odescalchiego, a więc zostało napisane przed 4 IV 1835. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. III, s. 151—154; Race. I, s. 47—48, nry 128—134.

[20] Por. Rdz 1,26-27.

[21] Por. 1J 4, 16.