Strona 37

Tom I

nim dysponować, w miarę jak będzie się ono rozwijało, oraz tym wszystkim, czym rozporządzać będzie to Dzieło Boże.

Całując Świętą Purpurę i prosząc o pasterskie Błogosławieństwo kreślimy się itd.

[9] Do wymienionych w Piśmie Petentów.

Biorąc pod uwagę tak zbawienny cel, udzielam Petentom wszelkich błogosławieństw. C(arlo) Card. Vicario[9]. 4 kwietnia 1835.

3. PIERWSZE POJĘCIE OGÓLNE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

Apostolstwo Katolickie, to jest powszechne — dostępne każdemu[10]

[10] Pan nasz Jezus Chrystus jest Apostołem Boga, Ojca Przedwiecznego, ponieważ od Niego otrzymał zlecenie (mandato), aby przywrócił chwałę znieważonemu Majestatowi Jego i odkupił rodzaj ludzki, który przez grzech Adama stał się masą zatracenia[11].

[9] Na stronie czwartej dokumentu, gdzie znajduje się adres (podaliśmy adres na początku prośby), kardynał Karol Odescalchi własnoręcznie napisał słowa udzielające błogosławieństwa. Kardynał Karol Odescalchi, wikariusz generalny Rzymu, urodził się w Rzymie w 1786 roku; święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1808, kardynałem i arcybiskupem Ferrary został mianowany w roku 1823. W roku 1826 powrócił do Rzymu, gdzie został prefektem Kongregacji do Spraw Biskupów i Zakonników; w 1833 r. zostaje biskupem Sabiny i wicekanclerzem Kościoła świętego, a w 1835 wikariuszem generalnym Rzymu. Zrzekł się purpury i zajmowanych stanowisk w roku 1838 i wstąpił do Jezuitów, gdzie oddał się pracy misyjno-kaznodziejskiej, zmarł w Modenie 17 VIII 1841 roku. Karol Odescalchi pochodził z włoskiej rodziny wywodzącej się z Comi (Lombardia), która w XVII wieku przybyła do Rzymu. Benedykt Odescalchi został papieżem pod imieniem Innocentego Xl (1676—1689). Marek Antoni Odescalchi (1624—1670) założył w roku 1650 w Rzymie przy Via Bocca della Verita przy kościele Santa Galia Hospicjum dla bezdomnych, mężczyzn, które otrzymało nazwę Hospicjum Santa Galia. W roku 1702 przy tym Hospicjum założony został Związek Duchownych, którzy podjęli się opieki duchowej nad mężczyznami tam się znajdującymi. Pallotti jako kleryk zapisał się w dniu 4 XII 1815 roku do tego Związku i przez szereg lat tam pracował, stykając się z wielu osobami, a wśród nich i z Karolem Odescalchi. Hospicjum wzięło nazwę od świętej Galii, córki patrycjusza Symmacha, żyjącej w VI wieku w Rzymie, która zostawszy w młodym wieku wdową, poświęciła się pracy charytatywnej. Na miejscu jej domu został zbudowany później kościół pod jej wezwaniem.

[10] Pismo jest autografem Pallottiego, tytuł wskazuje na rok 1835; prawdopodobnie Pallotti napisał je w związku ze złożoną u kardynała Odescalchiego prośbą o zatwierdzenie Pobożnego Zjednoczenia, a więc powstało ono przed 4 IV 1835. Oryginał ma 8 stron, z których szósta jest czysta. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. III, s. 139-143; Race. I, s. 5—7, nry 1—8.

[11] Por Rz, rozdz. 3.