Strona 346

Tom I

szkół ludowych[840], lub też Braci Szkolnych dla nauczania biednych małych dzieci początków nauki czy religii[841], mówiąc ogólnie — jeżeli uzna, że dla większej chwały Boga i dla większego uświęcenia ludzi zachodzi potrzeba założenia jakiegokolwiek innego instytutu, to wtenczas, kierując się pobożnymi potrzebami ludu, prokurator wsparty przez swoich prokuratorów-pomocników powinien z pełnym oddaniem poświecić się urzeczywistnieniu takiego dzieła.

[390] Ażeby starania o założenie potrzebnej instytucji mogły osiągnąć swój cel, należy postarać się o niezbędne władze u prawowitej władzy, a następnie skutecznie pobudzić ludzi bogatych i biednych, aby wszyscy pospieszyli z pieniężną pomocą, z ofiarowaniem miejsca oraz potrzebnego materiału, i aby swoją pracą wszyscy przyczynili się w sposób dla nich możliwy do realizacji zamierzonego dzieła. Ci zaś, co w żaden sposób nie mogą przyjść z pomocą, powinni wspierać przedsięwzięcie nieomylnym środkiem, jakim jest modlitwa. Dla fundacji, które muszą mieć zapewnione utrzymanie, należy się postarać u ofiarnych i zamożnych ludzi, aby przeznaczyli wieczyste fundusze lub pobożne legaty, wystarczające do zapewnienia bytu danej fundacji.

[391] Inne fundacje, zwłaszcza o charakterze zakonów żebrzących, można i powinno się popierać, mając przy tym żywą i doskonałą ufność w Opatrzność Bożą, która nigdy nie zawodzi, jeśli chodzi o zgromadzenia doskonale przestrzegające swych reguł i żyjące skromnie, ubogo i w ewangelicznej prostocie. Byłoby natomiast obrazą Opatrzności Bożej wierzyć, że pospieszy Ona z pomocą tym, którzy żyją w sposób nieumiarkowany i zbytkowny.

[392] Należy również popierać zakładanie Domów Miłosierdzia dla biednych dziewcząt, narażonych na niebezpieczeństwo upadku moralnego, na wzór Domu założonego w Rzymie przez Pobożne Zjednoczenie[842], i Hospicjów dla sierot, starając się przy tym o zapewnienie odpowiedniego miejsca oraz wszystkich innych rzeczy koniecznych i pożytecznych, zgodnie z naszymi regułami.

O dziełach gorliwości, przy pomocy których należy ożywiać wiernych, by za pośrednictwem ofiar wspierali Dzieło Rozkrzewiania Świętej Wiary[843]

[393] Nasze Pobożne Zjednoczenie ma nie tylko przygotowywać odpowiednich misjonarzy do pracy na misjach zewnętrznych i przedstawiać ich Świętej Kongregacji, by z apostolskim błogosławieństwem i za wolą przełożonych udawali się do krajów pogańskich, ale także powinno dopomagać godnemu podziwu

[840] Pijarzy — zob. tamże, nr [306], przyp. 208/31.

[841] Mowa o Zgromadzeniu Braci Szkół Chrześcijańskich — zob. tamże, nr [306], przyp. 208/33.

[842] W dniu 25 marca 1838 roku Kamera Apostolska za zgodą papieża Grzegorza XVI przekazała Pobożnemu Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego zabudowania tzw. Kolegium Fuccioli, by Pallotti założył tam Dom Wychowawczy dla biednej i opuszczonej młodzieży. Dnia 4 czerwca Pallotti wprowadził tam 27 dziewcząt, które dotychczas znajdowały się w domu na Via del Boschetto. Pobożny Dom Miłosierdzia istnieje aktualnie na tym samym miejscu przy Via Borgo Sant’Agata dei Goti.

[843] Dzieło Rozkrzewiania Wiary Świętej — zob. wyżej, część pierwsza, nr [255], przyp. 202; nr [340], przyp. 278.