Strona 344

Tom I

że rodzice zaniedbują swoje dzieci w przeświadczeniu, że znajdzie się ktoś, co się nimi zaopiekuje. Gdyby tego rodzaju wypadki się zdarzały, należy o nich powiadomić biskupa albo proboszcza, by ci skłonili rodziców do zajęcia się swoimi dziećmi.

[383] Dla tych, którzy mogą jeszcze pracować, należy się postarać o pracę, jaką mogą wykonywać, aby dzięki temu nie nadużywali dobroczynnej zapomogi ze szkodą dla tych, co znajdują się w prawdziwej potrzebie i nie mogą już zapracować na swoje utrzymanie. W zakres dzieł prawdziwej miłości może też wchodzić staranie o to, aby tym, którzy mogą jeszcze pracować, udostępniać prace przy różnych publicznych robotach. Przy kierowaniu do tego rodzaju prac należy tak postępować, by mogli z nich korzystać wszyscy ubodzy, zdolni do wykonywania jakiejkolwiek pracy ręcznej, a więc również niewidomi, kulawi, głusi i niemi. Dla rodzin ubogich, które wstydzą się zwracać o pomoc do innych, należy się postarać o pracę, którą te rodziny mogłyby wykonywać w swoim własnym domu, i w ten sposób zarabiać na swoje utrzymanie, a nie gnuśnieć w bezczynności.

[384] Wreszcie każdy roztropny prokurator pamiętając zawsze, że miłość jest przemyślna[834], ożywiony duchem prawdziwej miłości ewangelicznej, winien skrzętnie zabiegać o to, by ją jak najdoskonalej realizować w sposób czynny.

XIII.

OBOWIĄZKI PROKURATORA, KTÓRY POD OPIEKĄ ŚWIĘTEGO PAWŁA, APOSTOŁA NARODÓW, MA W SPECJALNY SPOSÓB SAM ORAZ PRZY POMOCY INNYCH OŻYWIAĆ I WSPIERAĆ DZIAŁALNOŚĆ WSZYSTKICH INNYCH PROKURATORÓW W ZAKRESIE ICH URZĘDU, JAK RÓWNIEŻ PRZYGOTOWYWAĆ ŚRODKI I WSPIERAĆ ZAKŁADANIE WSZELKIEGO RODZAJU ŚWIĘTYCH INSTYTUCJI ŚWIECKICH ORAZ ZAKONNYCH I OŻYWIAĆ WIERNYCH, BY SPIESZYLI Z MATERIALNĄ POMOCĄ ŚWIĘTEMU DZIEŁU ROZKRZEWIANIA ŚWIĘTEJ WIARY

[385] Jak święty Paweł Apostoł ogarnięty gorliwością podejmował starania i otaczał najwyższą troską wszystkie Kościoły, tak też prokurator, który piastuje swój urząd pod specjalną opieką tego wielkiego Apostoła, powinien naśladować go w jego gorliwości i miłości, wyrażającej się praktycznie w czynnej trosce o wszystkie obowiązki wspólne i szczegółowe wszystkich innych prokuratorów, członków Prokury.

[386] Urząd tego prokuratora posiada doniosłe znaczenie dla owocnej realizacji i rozwoju wszystkich zadań pozostałych prokuratorów. Często bowiem się zdarza, że osoby początkowo nieraz bardzo gorliwe powoli stygną w swoim zapale już to pod wpływem napotykanych trudności, związanych z prowadzeniem

[834] Por. l Kor 13,3-13.