Strona 341

Tom I

XII.

OBOWIĄZKI PROKURATORA, KTÓRY POD OPIEKĄ ŚWIĘTEGO MACIEJA APOSTOŁA MA STARAĆ SIĘ O BARDZIEJ AKTYWNE WYKONYWANIE DZIEŁ MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA, OBEJMUJĄCYCH RÓŻNE POTRZEBY, TAKŻE ZEWNĘTRZNE, LUDZI KAŻDEGO WIEKU, PŁCI I STANU, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POTRZEBIE, A SPECJALNIE SIEROT, WDÓW, ZAGROŻONYCH UPADKIEM CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT ORAZ RODZIN WSTYDZĄCYCH SIĘ PROSIĆ O POMOC

[372] Ponieważ nasze Pobożne Zjednoczenie zostało założone celem pomnażania, obrony i rozkrzewiania pobożności oraz katolickiej wiary, a dzieła miłosierdzia i miłości przyczyniają się najlepiej do ożywiania wiary, która usposabia do pobożności, gdyż w sposób pewny ukazują to, iż Bóg z istoty swej jest miłością[830] , dlatego też nasza Instytucja z natury swojej powinna wszelkimi możliwymi sposobami przyczyniać się do tego, aby czynnie spełniano wszystkie dzieła miłości i miłosierdzia, niosące wsparcie i pomoc znajdującym się w prawdziwych potrzebach. A ponieważ religia katolicka nie robi różnicy pomiędzy Żydem a Grekiem[831], dlatego też powinniśmy spieszyć z pomocą wszystkim, którzy znajdują się w potrzebie, nie mając na względzie ich wieku, płci, stanu, stanowiska czy narodowości.

[373] Chociaż każdy nasz bliźni znajdujący się w nagłej potrzebie zasługuje na powszechne współczucie, to jednak wśród nich w sposób specjalny zasługują na nie wdowy, sieroty, chłopcy i dziewczęta zagrożeni moralnie, dlatego też nimi trzeba się zająć w pierwszym rzędzie. W szczególny sposób należy się też zająć ubogimi rodzinami, które wstydzą się zwrócić z prośbą o pomoc do innych i znajdują się często w większej nędzy aniżeli ci, co na publicznych drogach proszą o jałmużnę.

[374] Dzieła miłosierdzia, o których tu jest mowa, obejmują uczynki miłosierdzia co do ciała; nie obejmują jednak odwiedzania chorych i uwięzionych, gdyż dzieła tego rodzaju, prowadzone przez Prokurę, posiadają dwóch innych, odrębnych prokuratorów.

[375] Jeśli chodzi o sposób spieszenia z pomocą głodnym, spragnionym, nie mającym przyodziewku, podróżnym oraz zmarłym, którym trzeba urządzić pogrzeb, to trzeba się starać, aby w miarę możliwości nigdy nie dawać pieniędzy do rąk biednych ludzi, ale różnego rodzaju pożywienie, ubranie, łóżka, podobnie też należy urządzić sam pogrzeb — uniknie się dzięki temu różnego rodzaju zgorszeń.

[376] Trzeba się postarać, aby w tej miejscowości, gdzie znajduje się Prokura Pobożnego Zjednoczenia, staraniem ofiarności dobrodziejów znajdował się odpowiedni lokal z łóżkami, siennikami, prześcieradłami i przykryciem dla podróżnych. Lokal ten ma pozostawać pod bezinteresowną opieką pobożnego kapłana

[830] Por. l J 4,7-8.

[831] Por. Rz 10,12.