Strona 340

Tom I

dlatego też prokurator oraz prokuratorzy-pomocnicy powinni się starać, mając na względzie większy pożytek duchowy wiernych, aby tę książkę udostępnić przynajmniej wszystkim kapłanom współpracującym z Prokurą, aby ci w sposób łatwiejszy mogli wśród wiernych szerzyć tego rodzaju pobożne praktyki.

[370] Wreszcie prokurator, prokuratorzy-asystenci oraz wszyscy inni mają odznaczać się stałą gorliwością w szerzeniu wśród ludzi na całym świecie, w sposób doskonały i czynny, wszystkich pobożnych praktyk, pomnąc o tym, że są to środki bardzo skuteczne do podtrzymywania w sercach wiary, nadziei, miłości i skruchy, że są one zdolne wzbogacić dusze w niezliczone skarby i przygotować ludzi do takiej śmierci, iż po niej od razu pójdą do nieba, z pominięciem czyśćca, a to dzięki odpustom, jakie mogą zyskać. Celem ułatwienia wiernym wpisu, należy, o ile to jest tylko możliwe, rozdawać bardziej potrzebującym koronki, szkaplerze, paski oraz wszystko inne, co jest potrzebne do wpisu. Często bowiem się zdarza, iż wielu się nie wpisuje, ponieważ nie posiada odpowiedniej rzeczy, związanej z danym nabożeństwem. Przy rozszerzaniu wśród ludu dewocjonalii nie można za nie brać pieniędzy, podarunków czy zwrotu kosztów, ponieważ są to dobra duchowe, jakie sami otrzymaliśmy darmo, i dlatego też darmo winniśmy je rozdawać innym[828]. Wierni bardzo by się gorszyli, gdyby mieli uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że praktyki pobożne szerzy się celem zebrania pieniędzy czy też osiągania innych korzyści.

Jeżeli za łaską Bożą wyższa władza kościelna zatwierdzi niniejsze Dzieło[829], mające na celu szerzenie pobożnych praktyk, a Bóg towarzyszyć mu będzie swoim błogosławieństwem z nieba, to wtenczas będzie można się spodziewać, że dla wszystkich kapłanów, którzy w jakikolwiek sposób należą do naszego Pobożnego Zjednoczenia, otrzyma się ogólną władzę upoważniającą do rozszerzania i wprowadzania wszystkich praktyk pobożnych, w każdej miejscowości, gdzie nie ma domów odnośnych społeczności zakonnych, a nawet i w miejscowościach, gdzie tego rodzaju domy się znajdują, oczywiście za pozwoleniem przełożonego miejscowego tych domów.

[828] Por. Mt 10,8.

[829] Pallotti ma tu na myśli Prokurę, o której mowa.