Strona 337

Tom I

mieć codziennie Kardynałów Kościoła świętego, aby udzielali błogosławieństwa, należy do udzielenia błogosławieństwa zaprosić pierwszych dostojników spośród duchowieństwa miejscowego, a w ostatnim dniu biskupa, jeśli kościół znajduje się w miejscu jego rezydowania, by udzielił wiernemu ludowi potrójnego błogosławieństwa.

O świętej Oktawie Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa odprawianej we wszelkiego rodzaju wspólnotach

[363] Trzeba się starać, aby świętą Oktawę obchodzono we wszystkich wspólnotach zarówno męskich, jak i żeńskich. W oratorium prywatnym wspólnoty, i jeśli to jest możliwe, w kościele własnym wspólnoty należy przynajmniej umieścić obraz albo figury przedstawiające tajemnicę adoracji Jezusa przez świętych Mędrców. Wspólnota zgromadzona w oratorium albo w kościele powinna odmówić trzecią część różańca świętego o Najświętszej Maryi Pannie, Witaj, Królowo, Litanię do Najświętszej Maryi Panny, w intencji wzrostu, obrony i rozkrzewienia świętej wiary oraz chrześcijańskiej pobożności. Tam gdzie znajduje się książka omawiająca tajemnicę Objawienia Pańskiego, należy codziennie odprawić czytanie, którego treścią jest tajemnica powołania pogan, w osobach świętych Mędrców, do świętej wiary. Na zakończenie czytania odmawia się modlitwę przypadającą na dany dzień Oktawy. W ostatnim dniu urządza się generalną Komunię świętą, a po południu cała wspólnota udaje się procesjonalnie, przy śpiewie pobożnych pieśni, dostosowanych do tajemnicy Objawienia Pańskiego albo do osoby Jezusa, czy też mówiących o Kościele, do kościoła, aby tam oddać pokłon Jezusowi. Każdy członek wspólnoty winien przy tej okazji złożyć jakąś ofiarę, choćby tylko jeden obrazek, jeden mały medalik czy coś innego.

O adoracji Dzieciątka przez wszystkich wiernych, na wzór świętych Mędrców

[364] Pokłon świętych Mędrców[822] jest bez wątpienia aktem religijnym, ewangelicznym i godnym, aby akt ten naśladowali wszyscy wierni. Święci Mędrcy bowiem, otrzymawszy cudowny znak, dany za pośrednictwem gwiazdy, bez zwłoki i nie oglądając się na ludzi, udali się wspólnie z dalekiego Wschodu do groty w Betlejem, aby narodzonemu Odkupicielowi złożyć pokłon i dary. Czyn ten jest wezwaniem skierowanym do wszystkich katolików, a więc i my winniśmy naśladować świętych Mędrców. Dlatego też za ich przykładem mamy wszyscy mimo trudności, a nawet dalekiej i uciążliwej drogi, udać się do żłóbka, aby złożyć pokłon naszemu Boskiemu Odkupicielowi. Stąd też, o ile to jest tylko możliwe, należy zachęcać wiernych, aby udali się do kościoła, gdzie odprawiana jest święta Oktawa, celem oddania hołdu Dzieciątku Jezus oraz złożenia Mu darów i ofiar stosownie do swoich możliwości. Wypada, aby szczególnie bractwa, hospicja, ochronki, kolegia oraz wszelkie inne wspólnoty dawały przykład wiernemu ludowi, udając się procesjonalnie do kościoła, aby adorować Pana naszego Jezusa Chrystusa i złożyć Mu dary i ofiary.

[822] Por. Mt 2,1-12.