Strona 335

Tom I

ubrana w dalmatyki, poprzedzany przez duchowieństwo udaje się do ołtarza, aby udzielić ludowi potrójnego błogosławieństwa, zgodnie z Rytuałem Świętego Kościoła Rzymskiego.

[357] Każdego dnia Oktawy świętej, łącznie z wieczorem Wigilii, po zakończeniu uroczystych nabożeństw popołudniowych, około godziny siódmej urządza się nabożeństwo dla samych mężczyzn. W związku z tym czterech kaznodziejów w otoczeniu innych duchownych, niosąc podniesiony wzwyż krucyfiks święty — mający obok zapalone pochodnie — i śpiewając pobożne pieśni udaje się na cztery pobliskie place, gdzie dla zebranego ludu wygłaszają kazania zachęcające samych tylko mężczyzn do wzięcia udziału w wieczornym nabożeństwie Oktawy świętej. W tym czasie w kościele urządza się trwające około pół godziny czytanie duchowne, odmawia się trzecią część różańca świętego, Witaj, Królowo oraz modlitwy odpowiadające Uroczystości. Tymczasem kapłani, którzy głosili kazania na pobliskich placach, prowadzą mężczyzn do kościoła. Tu w kościele ma miejsce drugie kazanie na temat związany z Uroczystością. Po kazaniu śpiewa się Psalm (116): Chwalcie Pana, wszystkie ludy; Litanię Loretańską; Przed tak wielkim Sakramentem, śpiewać należy w sposób poważny i płynący z serca, i udziela się błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, w puszce.

[358] Ostatniego dnia wieczorem wystawia się Najświętszy Sakrament — w sposób uroczysty, ale bez przesadnej pompy. Jeden z Kardynałów udziela ludowi potrójnego błogosławieństwa. Na zakończenie wygłaszane jest krótkie przemówienie ożywiające wiarę ludu i daje się duchowieństwu i świeckim do ucałowania stopy Dzieciątka Jezus. W czasie podawania do ucałowania Dzieciątka Jezus śpiewa się hymny, psalmy i pieśni pełne ducha[818] — śpiewa się na zmianę, tak że duchowieństwu odpowiadają wierni. Zakończenie w ten sposób uroczystej Oktawy tak bardzo ożywia wiarę, że potrafi wzruszyć serca najbardziej zatwardziałe. W ostatnim dniu udziela błogosławieństwa Kardynał Wikariusz, asystują zaś mu dwaj proboszczowie w roli diakona i subdiakona. Przed odśpiewaniem Przed tak wielkim Sakramentem Seminarium Rzymskie śpiewa hymn ambrozjański: Ciebie, Boga, wystawiamy oraz właściwą modlitwę.

[359] We wszystkie dni Oktawy świętej mają być stale do dyspozycji spowiednicy, aby wierni mieli sposobność do odprawienia spowiedzi zwykłej czy generalnej. Generalną Komunię świętą należy urządzić najwyżej dwukrotnie — w ostatnim dniu albo w niedzielę w okresie Oktawy, lub w innych dniach. Generalną Komunię świętą urządza się rano w czasie cichej Mszy świętej, połączonej z krótkim przemówieniem. Tym, którzy przystępują do Komunii świętej, rozdaje się obrazki, książeczki, czy też drukowane pobożne hasła.

O zachęcaniu ludu do składania za wzorem świętych Mędrców ofiar pod wpływem miłości do Jezusa Chrystusa

[360] Uroczyste celebrowanie świętej Oktawy Objawienia Pańskiego, podczas której zanoszone są modły o wzrost, obronę i rozkrzewianie pobożności oraz katolickiej wiary, jest jedną z najstosowniejszych okoliczności, w czasie której

[818] Por. Ef 5,19; Kol 3,16.