Strona 314

Tom I

kazań oraz sprawowaniem sakramentów świętych. Jeśli chodzi o osoby świeckie, które zajmują się nauczaniem religii, przygotowywaniem dzieci do spowiedzi, bierzmowania i Komunii świętej oraz spełnianiem innych posług na rzecz biednych mieszkańców wsi, to należy wpierw się upewnić nie tylko co do tego, czy są to osoby pobożne, religijne i gorliwe, ale też czy nadają się do wykonywania prac, jakie im się powierza. Celem utrzymania tych ludzi w zdatności do pracy nad religijnym i moralnym urabianiem ludności wiejskiej prokurator winien wyznaczyć gorliwego i doświadczonego kapłana, który raz w miesiącu będzie urządzał dla tych ludzi zebranie, aby ich pouczyć, ożywić i zachęcić do odważnego wykonywania tak zasługującej, pożytecznej i koniecznej pracy.

[280] Oprócz wymienionych wyżej spraw mogą też zachodzić jeszcze inne potrzeby i trzeba będzie wykonywać innego rodzaju dzieła miłości i gorliwości na rzecz ludności wiejskiej, zależnie od zróżnicowanych warunków miejscowych i klimatycznych. W związku z tym prokurator powinien na zebraniu ze swoimi prokuratorami-asystentami ustalić oraz określić tego rodzaju sprawy i wydać potrzebne zarządzenia mające na celu coraz lepszą pracę, której zadaniem jest urabianie religijne i moralne ludności wiejskiej. Tego rodzaju przepisy winien zatwierdzić rektor Prokury. Wśród licznych dzieł miłości, jakie trzeba popierać, nie można pominąć dzieła prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia[779], opiekujące się na wsi biednymi chorymi, których nie można umieścić w szpitalu. Dzieło to należy rozwijać we wszelki możliwy sposób, uwzględniając przy tym różne okoliczności miejscowe […][780]

[281] Nie ulega żadnej wątpliwości, że troska mająca na celu religijne i moralne wychowywanie ludności wiejskiej, tak na wsi jak i w mieście połączona jest z wielu trudnościami i wysiłkami. Z jednej bowiem strony dotyczy nauczania prawd wiary, które trudne są do zrozumienia, a z drugiej strony nauczanie to prowadzone jest na terenie bardzo zaniedbanym. Dlatego też ta praca jest bardzo konieczna. Trzeba powiedzieć jednak, że jest pracą, która prowadzona w sposób gorliwy potrafi zrodzić w duszach najobfitsze owoce i pozwala zdobyć niezliczone zasługi na chwałę wieczną. Dlatego też prokurator oraz prokuratorzy- pomocnicy winni się starać wszelkimi sposobami, aby w miarę swoich możliwości prowadzić tę pracę w sposób skuteczny i stały.

[779] Mowa o Siostrach Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, zwanych popularnie „Szarytkami”. Zgromadzenie zakonne, założone w roku 1656 przez św. Wincentego & Paulo († 1660) oraz św. Ludwikę de Marillac († 1660).

[780] Pomijamy na tym miejscu wskazówki dotyczące pracy duszpasterskiej wśród wieśniaków, którzy w dni świąteczne przybywają do miasta, by tam załatwiać różne swoje sprawy, a po załatwieniu ich spędzają czas bezczynnie na publicznych placach.