Strona 311

Tom I

[269] Ażeby należycie wywiązać się ze swojego zadania, prokurator wraz ze swoimi prokuratorami-pomocnikami powinni zapoznać się należycie z terenem, jaki został im powierzony, oraz z potrzebami ludzi, którzy żyją na wsi. Trzeba uświadomić sobie, ile ludzi tam mieszka, w jakiej porze roku liczba ta się zwiększa lub zmniejsza. Należy też zapoznać się z wielkością danego terenu. Zapoznać się też trzeba ze stanem kaplic oraz oratoriów wiejskich, aby móc potem przystąpić do ich odnowy czy też do zaopatrzenia ich w rzeczy potrzebne do sprawowania w sposób godny publicznego kultu. Prokurator ma się też zapoznać z tym stanem rzeczy nie tylko rozpoczynając swoje urzędowanie, ale powinien się z tym stanem zapoznawać częściej, a przynajmniej raz w roku. Po zapoznaniu się z potrzebami aktualnymi prokurator wraz ze swoimi prokuratorami–pomocnikami mają podczas zebrań miesięcznych, a także za każdym razem w razie potrzeby, podejmować odpowiednie uchwały, zmierzające do skutecznego zaspokojenia wszystkich potrzeb.

[270] Ażeby móc skutecznie zaspokoić wszystkie potrzeby, należy przeprowadzać zbiórki pieniężne na utrzymanie i remont budynków oraz na zakup rzeczy potrzebnych do sprawowania publicznego kultu, jak kielichy, ornaty, alby, komże, paski, puryfikaterze, obrazy ołtarzowe itd., i na pokrycie kosztów przedmiotów służących do praktykowania prywatnej pobożności wiernych, jak koronki, różańce, szkaplerze, pobożne obrazki, książeczki itd. W tym celu należy rozbudzać gorliwość wiernych, aby spieszyli z pieniężnymi i materialnymi ofiarami z tego zakresu.

[271] Dla sprawowania wszystkich posług religijnych należy pozyskać wystarczającą ilość osób duchownych, które powodując się gorliwością oraz miłością zechcą się poświęcić wykonywaniu tego wszystkiego, czego będzie wymagać troska o wychowanie religijne i moralne. Wielce budującą rzeczą będzie, gdy gorliwi duchowni udadzą się na wieś, aby tam pracować nad rozwojem chrześcijańskiego poziomu życia, zwłaszcza gdy tam udadzą się pieszo. Mając jednak na uwadze, że tego rodzaju praca prowadzona będzie w dni świąteczne, gdyż w dniach wolnych od pracy łatwiej zebrać się w kościele, oraz wielką nieraz odległość, trzeba się będzie czasem posłużyć furmanką, aby dłuższa wędrówka piesza nie powodowała opóźnienia, a tym samym nie stawała się przeszkodą w szerzeniu dobra. Aby jednak Prokura nie była zbytnio obciążona kosztami wynajmowania furmanek, prokurator oraz prokuratorzy-pomocnicy mają się zwracać do właścicieli pojazdów z prośbą, ażeby kolejno, jeden w jednym miesiącu, drugi — w drugim, bez wynagrodzenia, ale kierując się czystą miłością, użyczali pojazdu kapłanom, którzy udawać się będą z duchową posługą na wieś, gdzie żyją ubogie i zaniedbane dusze.

Szczegółowe przepisy dotyczące religijnego i moralnego wychowania

[272] Ponieważ zapoznanie w sposób należyty i wystarczający ludności wiejskiej z nauką chrześcijańską odgrywa zasadniczą rolę w religijnym wychowaniu tejże ludności, należy się starać, aby to nauczanie przeprowadzać w sposób jednolity, łatwy i prosty.