Strona 309

Tom I

czy prokuratorki, jak i też członków odnośnej wspólnoty. Ma wiec do nich się zwracać również na piśmie albo drukowanym słowem, przedstawiając im wszystkie potrzeby Pobożnego Zjednoczenia oraz podejmowane przez niego prace. To zaznajamianie powinno posiadać taką formę, aby było w stanie poruszyć miłość i gorliwość danej wspólnoty oraz pobudziło ją do zwiększenia usilnej, pokornej i ufnej modlitwy, mającej na celu uproszenie tych łask, jakie są potrzebne do realizacji zadań Pobożnego Zjednoczenia, zmierzających do większej chwały Boga i większego uświęcenia dusz.

[262] Ilekroć zajdzie potrzeba zaopatrzenia ubogich kościołów w przedmioty konieczne do sprawowania publicznego kultu, to wtenczas prokurator sam oraz prokuratorzy- pomocnicy mają się zwrócić do przełożonych odnośnych wspólnot, aby ochotnie przeznaczyli na tak szlachetny i święty cel przedmioty, jakie nie są potrzebne wspólnocie, a po stosownym naprawieniu mogą godziwie i skutecznie służyć kościołom ubogim i zaniedbanym. Do zaspokojenia tej potrzeby należy się również posłużyć tym wszystkim, co prokuratorzy i prokuratorki odnośnej Prokury otrzymają w materiale i pieniądzach od pobożnych dobrodziejów czy rządców kościołów bardziej zaopatrzonych.

[263] Jeżeli misje święte zarówno w krajach katolickich, jak i pogańskich potrzebują większej ilości przedmiotów służących do ożywiania pobożności ludu, to należy wtenczas rozbudzać gorliwość i miłość wśród wspólnot należących do Pobożnego Zjednoczenia oraz wśród odnośnych przełożonych, aby przekazali na te cele koronki, różańce, szkaplerze, pobożne obrazki, medaliki, krzyżyki, małe krucyfiksy, pobożne książki, życiorysy Świętych i tym podobne rzeczy, których dane społeczności nie potrzebują, a które mogą przyczynić się do ożywienia pobożności. Należy się starać również o tego rodzaju rzeczy i poza wspólnotami należącymi do Pobożnego Zjednoczenia, zwłaszcza należy zachęcać wspólnoty żeńskie oraz przytułki, aby zajęły się wyrabianiem szkaplerzy, koronek, agnusków itd. Widząc wielkie potrzeby, jakie odczuwają ubogie kościoły, zwłaszcza znajdujące się na terenach pogańskich, oraz wielkie zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju dewocjonalia pomocne do rozwijania prywatnej pobożności, prokurator oraz prokuratorzy-pomocnicy powinni się starać o zaspokajanie tych potrzeb, nie poprzestając na tym, co otrzymają dzięki gorliwości Prokur w poszczególnych wspólnotach należących do Pobożnego Zjednoczenia, lecz mają się o potrzebne rzeczy zwrócić do ofiarnej miłości pobożnych osób, które mogą przyjść z pomocą.

[264] Corocznie przed Uroczystością Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa prokurator ma skierować do wszystkich wspólnot należących do Pobożnego Zjednoczenia własnoręczne lub drukowane pismo wzywające wszystkich do naśladowania świętych Mędrców, którzy złożyli dary narodzonemu Odkupicielowi, oraz pobudzające gorliwość i miłość wszystkich, aby złożyli jak najobfitsze dary w postaci rzeczy potrzebnych do sprawowania publicznego kultu i rozwijania pobożności wiernych. Podobne pismo należy skierować do ludu, obwieszczając je na miejscu publicznym i podając do wiadomości w czasie kazań z ambony albo od ołtarza przy wyjaśnianiu Ewangelii, oraz rozpowszechniając treść pisma za pośrednictwem pobożnych ludzi. W piśmie należy zaznaczyć, że rzeczy