Strona 301

Tom I

w danym mieście czy miejscowości zachęcić jak największą ilość ludzi do uczestnictwa w nauce. Trzeba jednak przy tym postępować w sposób gorliwy i łagodny i nie uciekać się do wywierania przymusu.

O zespole nauczających

[229] Wszystkie osoby, które podejmą się nauczania, stanowią specjalny zespół; winien się on wyróżniać ewangeliczną gorliwością w przekazywaniu i umacnianiu wśród ludu zasad wiary. Celem utrzymania tego zespołu w gorliwości oraz żywej miłości ewangelicznej prokurator powinien co pewien czas, gdy uzna to za stosowne, zwoływać zatrudnionych w nauczaniu na naradę, różną od tej, którą powinien odbywać co miesiąc z innymi prokuratorami-pomocnikami. Przed uroczystością Objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które jest jedną z najwznioślejszych tajemnic naszej świętej wiary, należy wygłosić ascetyczną konferencję do całego zespołu zatrudnionego w nauczaniu. Oddzielną zaś konferencję należy również wygłosić do pań zajętych nauczaniem (…)[771]

V.

OBOWIĄZKI PROKURATORA, KTÓRY POD OPIEKĄ ŚWIĘTEGO TOMASZA APOSTOŁA MA STARAĆ SIĘ O RELIGIJNE, OBYWATELSKIE I HUMANISTYCZNE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY MĘSKIEJ I ŻEŃSKIEJ, ZWŁASZCZA Z WARSTW UBOGICH

[230] Wychowanie religijne, obywatelskie i humanistyczne młodzieży męskiej i żeńskiej, dostosowane do płci, stanowiska i zdolności, posiada wielkie znaczenie, gdyż przygotowuje dusze do wiecznej szczęśliwości oraz zapewnia ludziom możliwą pomyślność doczesną.

[231] W tych miejscowościach, gdzie istnieją już szkoły dla świeckich dziewcząt, prokurator i prokuratorowie-pomocnicy winni z całą gorliwością oraz miłością we wszelki możliwy sposób przyczyniać się do rozwoju tych szkół, spiesząc im z czynną pomocą. Z tą samą gorliwością mają też popierać szkoły dla świeckich chłopców. W miejscowościach, gdzie nie ma szkoły ani dla dziewcząt, ani dla chłopców, albo istniejąca szkoła nie ma wystarczającej ilości klas, należy się starać o zdobycie większego lokalu dla istniejącej już szkoły, czy też o założenie nowej.

[232] Potrzebne są również szkoły dla chłopców i dziewcząt z warstw uboższych, zwłaszcza pożyteczne bardzo są szkoły dla młodzieży rzemieślniczej. Dlatego też należy je zakładać tam, gdzie są one potrzebne, a jeszcze ich nie ma.

[233] Wszystkie szkoły winny być bezpłatne. Wszystkie też należy popierać, gdyż są bardzo skutecznym środkiem rozwijającym ducha religijności i świętej bojaźni Bożej. Aby zaś mogły one spełniać ten cel, należy we wszystkich szkołach tak męskich, jak i żeńskich, grupujących młodzież z warstw społecznie wyższych,

[771] Opuszczamy rozdzialiki: „O ogłoszeniach podawanych podczas nauczania”; „O pobożnej Instytucji, która pod opieką św. Doroty przyłącza się do dzieła nauczania”.