Strona 293

Tom I

jest duchem pychy i którego nie można w inny sposób pokonać, jak tylko głęboką pokorą. Im bardziej wszyscy członkowie Prokury będą się starali być pokornymi i w swojej głębokiej pokorze pokochają wytrwałą pracę, nie na pokaz, nie aby być tylko chwalonym, im bardziej pokochają doznawanie wzgardy i poniżenia, tym z większym pożytkiem będą skutecznie realizować nawet najtrudniejsze i największe dzieła ku większej chwale Boga i pożytkowi dusz.

[198] Cechą najbardziej widoczną, a jednocześnie tak chrześcijańską, że winna być znakiem ich współpracy, podjętej pod wpływem gorliwości i miłości, z każdym dziełem pobożnym, winna być głęboka pokora chrześcijańska. Dzięki niej nawet i wtedy, gdy po ciężkiej pracy i trudach zniesionych dla dobra jakiejś instytucji zostaną od tej pracy odsunięci, a potem ponownie wezwani, potrafią pozytywnie odpowiedzieć i z większą niż przedtem gorliwością oraz miłością pospieszą z pomocą czynną i skuteczną. Tak samo należy postąpić nawet i w tych wypadkach, gdyby niezliczoną ilość razy było się usuwanym i ponownie wzywanym. Takie bowiem praktykowanie pokornej miłości jest prawdziwym dowodem naśladowania Jezusa Chrystusa, a zapłata, jaką Jezus Chrystus przygotował swoim wiernym naśladowcom, jest bardzo wielka[760].

[199] Prokurator winien dołożyć wszelkich starań, aby w mieście czy miejscowości, gdzie znajduje się Prokura lub gdzie przynajmniej znajduje się prokurator miejscowy, odbywały się zebrania i ascetyczne konferencje dla młodzieży męskiej. Zebrania te należy urządzać rano i po południu we wszystkie dni świąteczne. Należy również urządzać zebrania we wszystkie dni świąteczne dla młodzieży żeńskiej. Odrębne zebrania należy urządzać dla kupców i odrębne dla rzemieślników. Oddzielnie też należy prowadzić wieczorne oratoria dla ludu.

O zebraniach ascetycznych, które należy urządzać rano w dniach świątecznych

[200] O ósmej godzinie rano należy otworzyć oratorium prywatne, gdzie ma się zebrać szkolna młodzież męska, młodzi rzemieślnicy, kupcy oraz rzemieślnicy dorośli. Dla młodzieży żeńskiej należy zawsze mieć oddzielne oratorium. Jest rzeczą pożądaną, aby młodzież szkolna miała oratorium oddzielne od młodzieży rzemieślniczej oraz od kupców i rzemieślników dorosłych, wszakże w braku środków i lokalu, zwłaszcza w małych miasteczkach, mogą się zebrać w tym samym oratorium wszystkie cztery grupy. Tak kupcy, jak i rzemieślnicy dorośli oraz młodzież szkolna i młodzież rzemieślnicza, jak również każda grupa, winni mieć swojego prefekta i większą lub mniejszą liczbę osób, które by utrzymywały porządek. Osoby te miałyby miano asystentów. Każda też grupa albo oratorium powinny mieć sekretarza, którego obowiązkiem jest notowanie obecności uczestników.

[201] Skoro tylko po otwarciu oratorium przyjdzie przynajmniej dwóch uczestników, należy rozpocząć czytanie duchowne. Treścią tego czytania powinny być zawsze życiorys jakiegoś Świętego czy też obowiązki chrześcijanina lub tajemnica, której pamiątkę się obchodzi. W oratoriach, gdzie przynajmniej dwie

[760] Por. Mt 5,12; Łk 6,23.