Strona 287

Tom I

się skłonić Miłosierdzie Boże, by nieustannym udzielaniem swoich łask uzupełniało braki wynikłe z niedoskonałości naszych misjonarzy. I dlatego z ufnością zanośmy prośby, wierząc, że Bóg w swoim miłosierdziu i ze względu na zasługi Pana naszego Jezusa, dzięki wstawiennictwu Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, wysłucha nas i uczyni to w stopniu większym, aniżeli się spodziewamy. I chociaż ten Zespół Misjonarzy nie będzie mógł przebywać razem w jednym domu, to jednak tak owocnie będą oni głosili Dobrą Nowinę, jak gdyby prowadzili życie wspólne, a im głębszą będą posiadali pokorę, tym owocniejsza będzie ich działalność apostolska.

[177] Po zakończeniu rekolekcji dokonuje się przyjęcia do Zespołu Misjonarzy, odbywa się to w sposób zgodny z przepisami Pobożnego Zjednoczenia. Po przyjęciu prokurator wręcza nowemu członkowi Zespołu, w rękopisie albo wydrukowane, przepisy, jakich przestrzegać mają wszyscy kapłani misjonarze w każdej Prokurze Pobożnego Zjednoczenia (…)[755]

III.

OBOWIĄZKI PROKURATORA, KTÓRY POD OPIEKĄ APOSTOŁA ŚWIĘTEGO JAKUBA STARSZEGO MA STARAĆ SIĘ O ROZBUDZANIE WŚRÓD DUCHOWIEŃSTWA ŚWIECKIEGO I ZAKONNEGO ORAZ WŚRÓD LUDU GORLIWEJ TROSKI O ŚWIĘTE MISJE ZEWNĘTRZNE

[178] Jeżeli prowadzenie świętych misji w katolickich krajach posiada olbrzymie znaczenie dla dusz i przynosi wielką zasługę tym, którzy się starają o prowadzenie misji, to o ileż większe znaczenie i zasługę kryją w sobie święte misje zewnętrzne: niosą bowiem one poganom, żyjącym w cieniu śmierci[756], światło Ewangelii i przekazują im wszystkie skarby katolickiej wiary oraz religii Jezusa Chrystusa.

[179] Rozważając powyższą prawdę, prokurator ma rozbudzać w sobie gorliwość i jak największą troskliwość o zewnętrzne misje i popierać je wszelkimi sposobami możliwymi. W tym też celu powinien dobrać sobie do pomocy wielu prokuratorów-pomocników odznaczających się prawdziwą gorliwością, gorącą miłością, roztropnością oraz cieszących się dobrą sławą. Zjednoczony z nimi węzłami miłości i gorliwości prokurator winien zachęcać wszystkich ludzi z każdej warstwy społecznej, stanu, stopnia i zawodu, jak również różne zrzeszenia do nieprzerwanej, pokornej i żarliwej modlitwy, zanoszonej do Ojca Niebieskiego, aby stosownie do istniejących potrzeb posłał odpowiednią ilość ewangelicznych robotników na swoje żniwo[757]. Prócz tego prokurator ma się starać, aby przy pomocy drukowanego słowa rozpowszechniać wiadomości stosowne do rozbudzania wśród ludu i duchowieństwa współczucia dla opłakanego stanu wielu dusz, które,

[755] Opuszczamy przepisy dotyczące sposobu życia misjonarzy, pokrywają się one z przepisami życia dla kleryków.

[756] Por. Łk 1,79.

[757] Por. Łk 10,2.