Strona 281

Tom I

wszystko, o czym się sądzi, że przyczyni się do lepszego zrozumienia przedmiotu albo że może uczynić dyskusję bardziej owocną dla wszystkich. Ażeby jednak tego rodzaju ćwiczenia nie były ze szkodą duchową dla czyjejś pokory czy miłości, wszyscy powinni pamiętać na obecność Bożą oraz nie zapominać, że omawiane zagadnienia wiążą się bezpośrednio czy pośrednio z Bogiem, który z istoty swojej jest prawdą i miłością. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że obrażając pokorę, obrażamy Prawdę; naruszając zaś miłość, obrażamy istotną Miłość.

O odbywanej co miesiąc naradzie w sprawie poczynań mających na celu większą chwałę Boga

[154] Jeden raz w miesiącu prokuratorzy-pomocnicy mają się zbierać u prokuratora celem przedstawienia bieżących potrzeb kościoła oraz ludu, aby prokurator mógł z tego złożyć sprawozdanie podczas zwyczajnych lub nadzwyczajnych obrad Prokury. Przebieg tego zebrania określają przepisy odnoszące się do obrad prowadzonych w Pobożnym Zjednoczeniu.

O rekolekcjach dla duchowieństwa

[155] W celu utrzymania i pomnożenia gorliwości, zapału oraz ewangelicznej doskonałości wśród duchowieństwa należy koniecznie urządzać dla kapłanów jeden raz w roku wspólne rekolekcje, trwające przynajmniej przez dziesięć dni. Gdyby duchowieństwo każdej miejscowości mogło się zbierać w różnych okresach roku w pewnym domu zakonnym celem odprawienia tych rekolekcji, to byłoby to z większym pożytkiem dla niego. Niezależnie jednak od napotykanych trudności należy się starać, by duchowieństwo mogło odprawić święte rekolekcje. Prokurator powinien postarać się o to, aby w jednym czy więcej kościołach miejscowych, nadających się najbardziej do tego, prowadzone były jeden raz w roku nieprzerwanie przez dziesięć dni rekolekcje dla duchowieństwa. Mają to być rekolekcje zamknięte, bez udziału świeckich.

[156] Porządek rekolekcji jest następujący: Codziennie, wyjąwszy dni świąteczne, od godziny 10.00 odprawia się następujące ćwiczenia — 1. czytanie duchowne, przez pół godziny; 2. rozmyślanie, trwające przez trzy kwadranse; 3. nauka, trwająca pół godziny. Po południu — codziennie, także i w dni świąteczne, ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczynają się o godzinie 5.30 i obejmują: 1. czytanie duchowne, trwające pół godziny; 2. naukę, trwającą trzy kwadranse; 3. rozmyślanie, trwające jedną godzinę. Na zakończenie dnia urządza się wystawienie Najśw. Sakramentu, pobożne odśpiewanie Litanii do Najśw. Maryi Panny lub Litanii do wszystkich Świętych oraz Przed tak wielkim Sakramentem z wersetem i modlitwy:

1. Boże, który w przedziwnym Sakramencie itd.[747]

2. Boże, który pysznym się sprzeciwiasz itd.[748]

3. Wszechmogący i najłaskawszy Boże, który dla spragnionego ludu itd.[749]

[747] Por. modlitwę ze Mszy na Uroczystość Bożego Ciała.

[748] Por. Mszał rzymski — Modlitwy w różnych potrzebach, nr 27: O cnotę pokory.

[749] Por. tamże, Modlitwa o skruchę serca, nr 22.