Strona 279

Tom I

Regulamin, którego trzymać się mają kandydaci do kapłaństwa

[147] Zasady podstawowe, których należy systematycznie przestrzegać, aby się przygotować do życia w kapłaństwie: 1. Należy być głęboko przekonanym o własnej niegodności posiadania powołania do kapłaństwa oraz łaski, aby godnie odpowiedzieć powołaniu i wytrwać zawsze w wierności Bogu przez spełnianie świętych obowiązków swojego powołania. 2. Należy z wielką ufnością i głęboką pokorą korzystać z wielkiej pomocy, jaką jest modlitwa, i prosić Boga o potrzebne dary, pomoce i łaski. 3. Należy dążyć do kapłaństwa mając jedynie na celu samą chwałę Boga i pożytek ludzi oraz wszystkich dusz, a nie ducha osobistej korzyści czy ambicji. 4. Należy często rozważać to, że jeżeli życie wszystkich ma być ciągłym naśladowaniem życia Pana naszego Jezusa Chrystusa, to tym bardziej powinni je naśladować ci, którzy osiągnąwszy kapłaństwo będą zastępowali Jezusa Chrystusa. 5. Należy pamiętać o tym, że jak Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł na świat, żył i umarł w duchu ofiary, tak też duchowni winni z doskonalszym aniżeli ludzie świeccy duchem ofiary wchodzić do świątyni, żyć i umierać: z tego wynika, że wszyscy winni jaśnieć jak najdoskonalszym umartwieniem namiętności (…)[743]

Konferencje dla duchowieństwa

[148] Co tydzień, w najodpowiedniejszym dniu dla kapłanów, mają się odbywać konferencje mające na celu doskonalenie duchowego, naukowego i duszpasterskiego wykształcenia kapłanów. Należy je przeprowadzać ogólnie przynajmniej przez półtorej godziny w następujący sposób: Oratorium, w którym ma się odbyć konferencja, należy otworzyć przynajmniej pół godziny przed rozpoczęciem konferencji. Skoro się zbierze już stosowna ilość uczestników, odmawia się modlitwy: Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj czyny nasze Twoim natchnieniem itd.[744] Zdrowaś, Maryjo itd. Królowo Apostołów, módl się za nami. Przedwieczny Ojcze, ofiarujemy Ci Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zgładzenie naszych grzechów, w intencji potrzeb Kościoła świętego oraz we wszystkich celach, które są Ci mile. Następnie rozpoczyna się czytanie duchowne, winno ono być dostosowane do życia osób duchownych, specjalnie do życia apostolskiego.

[149] Skoro nadejdzie czas rozpoczęcia konferencji, wszyscy klękają i pod przewodnictwem kierownika odmawiają te same modlitwy, jakie są wyznaczone do odmawiania przed konferencją dla kleryków. Następnie odczytuje się święty tekst ewangeliczny z najbliższej niedzieli, aby ci, co będą go wyjaśniać ludowi, mogli się lepiej do tego przygotować. Po odczytaniu świętego tekstu wszyscy siadają i czyta się ten sam tekst w tłumaczeniu na język ludowy oraz objaśnienia do niego. Po wysłuchaniu tekstu uczestnicy kolejno, jeden po drugim, dzielą się swoimi refleksjami, o których sądzą, że w pewien sposób lepiej wyjaśniają treść tekstu i wnikają w jego ducha oraz pozwalają na wyciągnięcie korzyści dla apostolskiego życia kapłanów, a zwłaszcza dla naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego pokornym, ubogim, pracowitym, dobroczynnym i wzgardzonym życiu.

[743] Poniżej opuszczamy „Porządek życia, jaki praktycznie należy prowadzić”, oraz przepisy dotyczące sposobu prowadzenia konferencji ascetycznej i naukowej dla kleryków.

[744] Por. modlitwy odmawiane w zakończeniu poprzedniej Litanii do wszystkich Świętych.